Jan Andrzej Morsztyn – biografia

Jan An­drzej Morsz­tyn uro­dził się w 1621 roku w Wi­śli­czu, nie­opo­dal Kra­ko­wa. Wy­wo­dził się z nie­miec­kiej ro­dzi­ny miesz­czań­skiej, za­miesz­ku­ją­cej Pol­skę od XIV wie­ku. Po­cząt­ko­wo był aria­ni­nem, by póź­niej przejść na ka­to­li­cyzm. Stu­dio­wał w Ho­lan­dii na wy­dzia­le fi­lo­zo­fii oraz nauk wy­zwo­lo­nych, by po licz­nych wo­ja­żach po Eu­ro­pie Za­chod­niej zwią­zać się z dwo­rem Lu­bo­mir­skich, zaś na­stęp­nie do­stać na dwór kró­lew­ski, gdzie naj­pierw był se­kre­ta­rzem, po­tem re­fe­ren­da­rzem, by na w re­zul­ta­cie uzy­skać ty­tuł pod­skar­bie­go wiel­kie­go ko­ron­ne­go. Oże­nił się i miał czwór­kę dzie­ci.

Do mojej natury – interpretacja

Czesław Miłosz wielokrotnie poprzez utwory poetyckie dokonywał próby opisania siebie, w sposób jednocześnie konkretny (siebie konkretnie) oraz uniwersalny (refleksje dotyczące kondycji człowieka). Utwór Do mojej natury jest próbą poetyckiej refleksji o naturze podmiotu lirycznego, w kontekście metaforycznego opisu uniwersum ludzkich zachowań oraz ich filozoficznych źródeł.

Strych – interpretacja

Obertyńska to poetka osobna, nie związana z żadną grupą poetycką, żadnym, ówczesnym kanonem literackim. Jej twórczość, to przede wszystkim liryka osobistego wyznania. Utwór Strych jest poświęcony zagadnieniu pamięci, które było zasadniczym elementem nie tylko twórczości, ale także twórczej tożsamości poetki.

Wacław Potocki – biografia

Do­kład­na data jego uro­dzin nie jest zna­na, wia­do­mo że Wa­cław Po­toc­ki przy­szedł na świat w 1625 roku w Woli Łużań­skiej w szla­chec­kiej ro­dzi­nie ariań­skiej. W 1638, ma­jąc 17 lat, ze star­szym bra­tem Ja­nem, wal­czył na Ukra­inie.

Andrzej Frycz Modrzewski – biografia

An­drzej Frycz Mo­drzew­ski uro­dził się 20 wrze­śnia 1503 roku w Wol­bo­rzu i tam­że zmarł w roku 1572. W swo­im ży­ciu peł­nił funk­cję se­kre­ta­rza kró­lew­skie­go, a do hi­sto­rii prze­szedł jako je­den z naj­wy­bit­niej­szych pol­skich my­śli­cie­li po­li­tycz­nych.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: opracowania

Bruno Schulz – biografia

Bru­no Schulz uro­dził się 12 lip­ca 1892 w Dro­ho­by­czu, nie­wiel­kim mia­stecz­ku, w któ­rym spę­dził nie­mal całe swo­je ży­cie. Schulz po­cho­dził z ży­dow­skiej ro­dzi­ny, jed­nak w domu mó­wio­no wy­łącz­nie po pol­sku a sam przy­szły pro­za­ik tyl­ko w ni­kłym stop­niu po­znał oby­cza­je, re­li­gię oraz tra­dy­cje swo­ich przod­ków.

Mikołaj Rej – biografia

Mikołaj Rej to je­den z naj­zna­ko­mit­szych pol­skich po­etów i pro­za­ików, czę­sto na­zy­wa­ny „oj­cem pol­skiej li­te­ra­tu­ry”. Uro­dził się 4 lu­te­go 1505 roku w Żura­wi­nie nie­da­le­ko Ha­li­cza. Po­cho­dził z bar­dzo za­moż­nej ro­dzi­ny szla­chec­kiej. Po­cząt­ko­wo uczęsz­czał do szko­ły w Skalb­mie­rzu, po­tem we Lwo­wie, a na­stęp­nie do Aka­de­mii Kra­kow­skiej, w któ­rej wy­trzy­mał tyl­ko rok. W więk­szo­ści po­zo­sta­je więc sa­mo­ukiem, a lata mło­dzień­cze spę­dza głów­nie na po­lo­wa­niach i po­ło­wach ryb.

Edward Stachura – biografia

Edward Sta­chu­ra uro­dził się 18 sierp­nia 1937 roku we fran­cu­skiej miej­sco­wo­ści Cha­rvieu jako Je­rzy Edward Sta­chu­ra. Bę­dąc dziec­kiem prze­ja­wiał ta­lent, po­cząt­ko­wo jed­nak pla­stycz­ny. Gdy ro­dzi­na po­wró­ci­ła z emi­gra­cji na te­re­ny Pol­ski, mimo pla­nów za­miesz­ka­nia w Gli­wi­cach, zna­la­zła się w Łazień­cu, nie­opo­dal Alek­san­dro­wa Ku­jaw­skie­go (ok. 10 km od Cie­cho­cin­ka). Na­ukę w pol­skiej szko­le roz­po­czął jako je­de­na­sto­la­tek. Z po­wo­du prze­by­wa­nia we Fran­cji i do­ra­sta­nia przy fran­cu­skiej mo­wie, miał pro­ble­my z przy­swo­je­niem ję­zy­ka pol­skie­go. Pierw­sze pró­by pi­sa­nia pod­jął w li­ceum.

Tren III – interpretacja

Tren III autorstwa Jana Kochanowskiego został wydany w 1580 roku w Krakowie w cyklu składającym się z dziewiętnastu utworów. W Trenie III autor zwraca się bezpośrednio do swoje dwuipółletniej córki, która przedwcześnie zmarła.

Modlitwa Pana Cogito podróżnika – interpretacja wiersza

Utwór Zbi­gnie­wa Her­ber­ta „Mo­dli­twa Pana Co­gi­to – po­dróż­ni­ka” jak wska­zu­je sam ty­tuł, jest apo­stro­fą skie­ro­wa­ną do Boga, po­etyc­ką i roz­bu­do­wa­ną mo­dli­twą do Stwo­rzy­cie­la cu­dow­ne­go, we­dług pod­mio­tu li­rycz­ne­go, świa­ta. Klu­czo­we sło­wa wier­sza: „dzię­ku­ję Ci Pa­nie że stwo­rzy­łeś świat pięk­ny i róż­ny” sta­no­wią kom­po­zy­cyj­ną klam­rę utwo­ru. Za­ra­zem tłu­ma­czą w naj­prost­szy spo­sób sto­su­nek oso­by mó­wią­cej do świa­ta i jego Stwór­cy.