Agnieszka Osiecka – życiorys

Agniesz­ka Osiec­ka przy­szła na świat 9 paź­dzier­ni­ka 1936 roku w War­sza­wie w ar­ty­stycz­nej ro­dzi­nie – mat­ka Ma­ria była pi­sar­ką, a oj­ciec, Wik­tor Osiec­ki, pia­ni­stą. Edu­ko­wa­ła się na kil­ku kie­run­kach: dzien­ni­kar­stwie na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim oraz na Wy­dzia­le Re­ży­se­rii Fil­mo­wej Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­ły Te­atral­nej i Fil­mo­wej w Łodzi. W cza­sach stu­denc­kich udzie­la­ła się w Stu­denc­kim Te­atrze Sa­ty­ry­ków, gdzie za­de­biu­to­wa­ła jako au­tor­ka tek­stów pio­se­nek.

Tadeusz Boy-Żeleński – krótka biografia

Tadeusz Boy-Żeleński to bez wąt­pie­nia z naj­waż­niej­szych a za­ra­zem naj­bar­dziej fa­scy­nu­ją­cych po­sta­ci pol­skiej kul­tu­ry XX stu­le­cia. Ko­ja­rzo­ny przede wszyst­kim z tłu­ma­cze­nia­mi li­te­ra­tu­ry fran­cu­skiej, Boy po­nad­to był jed­nak rów­nież zna­ko­mi­tym pu­bli­cy­stą, po­etą, fe­lie­to­ni­stą oraz sa­ty­ry­kiem. Rolą jaką ode­grał Boy-Żeleń­ski w pol­skiej kul­tu­rze jest na­pra­wę trud­na do prze­ce­nie­nia. Nie spo­sób wy­obra­zić so­bie za­so­bu ro­dzi­mej li­te­ra­tu­ry bez licz­nych i świet­nych prze­kła­dów Boya. Rów­nież w swo­jej pu­bli­cy­sty­ce dał Boy po­czą­tek nur­to­wi my­śle­nia kry­tycz­ne­go, za­rów­no w sto­sun­ku do kon­ser­wa­tyw­nych sza­blo­nów, jak i roli Ko­ścio­ła Ka­to­lic­kie­go w funk­cjo­no­wa­niu spo­łe­czeń­stwa.

Stanisław Grochowiak – biografia

Sta­ni­sław Gro­cho­wiak uro­dził się 24 stycz­nia 1934 roku w Lesz­nie. Dzie­ciń­stwo spę­dził, ukry­wa­jąc się ra­zem z mat­ką w oku­po­wa­nej War­sza­wie. Pod­jął pró­bę stu­dio­wa­nia na uni­wer­sy­te­cie w Po­zna­niu pod ką­tem fi­lo­lo­gii pol­skiej, jed­nak po kil­ku ty­go­dniach zre­zy­gno­wał. Prze­pro­wa­dził się do Wro­cła­wia, gdzie pra­co­wał w cza­so­pi­śmie „Wro­cław­ski Ty­go­dnik Ka­to­lic­ki”. W 1951 roku na­pi­sał de­biu­tanc­kie utwo­ry Ave Maria oraz Notuję Deszcz, któ­re zna­la­zły się na ła­mach do­dat­ku „W oczach mło­dych”. Pięć lat póź­niej wy­dał pierw­szy to­mik po­etyc­ki Ballada rycerska.

Kazimierz Wierzyński – krótka biografia

Ka­zi­mierz Wie­rzyń­ski uro­dził się 27 sierp­nia 1894 roku w Dro­ho­by­czu jako Ka­zi­mierz Wir­stle­in. Uczęsz­czał na fi­lo­lo­gię pol­ską, fi­lo­zo­fię i ro­ma­ni­sty­kę na Uni­wer­sy­te­cie Ja­giel­loń­skim oraz sla­wi­sty­kę na wie­deń­skiej uczel­ni. W 1913 roku po­wstał de­biu­tanc­ki utwór Hej, kiedyż, kiedyż uka­za­ny w cza­so­pi­śmie „1863”, a w 1919 roku – to­mik po­etyc­ki Wiosna i wino. Pierw­szą woj­nę świa­to­wą spę­dził w sze­re­gach le­gio­nu Wschod­nie­go Jó­ze­fa Hal­le­ra, za co tra­fił do nie­wo­li ro­syj­skiej. Po­wró­ciw­szy do War­sza­wy, za­an­ga­żo­wał się w li­te­rac­ką eli­tę, wraz z m.in. Tuwimem za­ło­żył gru­pę po­etyc­ką Ska­man­der.

Jan Andrzej Morsztyn – biografia

Jan An­drzej Morsz­tyn uro­dził się w 1621 roku w Wi­śli­czu, nie­opo­dal Kra­ko­wa. Wy­wo­dził się z nie­miec­kiej ro­dzi­ny miesz­czań­skiej, za­miesz­ku­ją­cej Pol­skę od XIV wie­ku. Po­cząt­ko­wo był aria­ni­nem, by póź­niej przejść na ka­to­li­cyzm. Stu­dio­wał w Ho­lan­dii na wy­dzia­le fi­lo­zo­fii oraz nauk wy­zwo­lo­nych, by po licz­nych wo­ja­żach po Eu­ro­pie Za­chod­niej zwią­zać się z dwo­rem Lu­bo­mir­skich, zaś na­stęp­nie do­stać na dwór kró­lew­ski, gdzie naj­pierw był se­kre­ta­rzem, po­tem re­fe­ren­da­rzem, by na w re­zul­ta­cie uzy­skać ty­tuł pod­skar­bie­go wiel­kie­go ko­ron­ne­go. Oże­nił się i miał czwór­kę dzie­ci.

Do mojej natury – interpretacja

Czesław Miłosz wielokrotnie poprzez utwory poetyckie dokonywał próby opisania siebie, w sposób jednocześnie konkretny (siebie konkretnie) oraz uniwersalny (refleksje dotyczące kondycji człowieka). Utwór Do mojej natury jest próbą poetyckiej refleksji o naturze podmiotu lirycznego, w kontekście metaforycznego opisu uniwersum ludzkich zachowań oraz ich filozoficznych źródeł.

Strych – interpretacja

Obertyńska to poetka osobna, nie związana z żadną grupą poetycką, żadnym, ówczesnym kanonem literackim. Jej twórczość, to przede wszystkim liryka osobistego wyznania. Utwór Strych jest poświęcony zagadnieniu pamięci, które było zasadniczym elementem nie tylko twórczości, ale także twórczej tożsamości poetki.

Wacław Potocki – biografia

Do­kład­na data jego uro­dzin nie jest zna­na, wia­do­mo że Wa­cław Po­toc­ki przy­szedł na świat w 1625 roku w Woli Łużań­skiej w szla­chec­kiej ro­dzi­nie ariań­skiej. W 1638, ma­jąc 17 lat, ze star­szym bra­tem Ja­nem, wal­czył na Ukra­inie.