Tren IV – interpretacja utworu

Tren IV Jana Kochanowskiego jest tekstem przepełnionym smutkiem i żalem po utracie dziecka. Podmiot liryczny kieruje list do samej Śmierci, obwiniając ją za śmierć córki, która nastąpiła zdecydowanie zbyt wcześnie. Żałuje wszystkich chwil, które mógłby spędzić z dzieckiem, a także opisuje swoją rozpacz i tęsknotę, uważając, że jest to największy ból jaki istnieje na tym świecie.

Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią – streszczenie, opracowanie

Wydaje się, że temat śmierci nie był często podejmowany w polskiej literaturze średniowiecznej. Analizując zachowane do dzisiaj utwory, na plan pierwszy wysuwa się raczej tematyka związana z życiem doczesnym (miłość, małżeństwo, życie dworskie, konflikty na tle społecznym) oraz z religią, która zajmowała specjalne miejsce w ówczesnej twórczości.

Maria Konopnicka – biografia

Ma­ria Ko­nop­nic­ka to pol­ska no­we­list­ka i po­et­ka, uwa­ża­na za jed­ną z naj­wy­bit­niej­szych przed­sta­wi­cie­lek okre­su re­ali­zmu. Była tak­że tłu­ma­czem i kry­ty­kiem li­te­rac­kim. Uro­dzi­ła się 23 maja 1842 roku w Su­wał­kach, jako cór­ka Jó­ze­fa Wa­si­łow­skie­go i Scho­la­sty­ki z Tur­skich. Pierw­sze lata swo­je­go ży­cia spę­dzi­ła w Su­wał­kach, a w 1849 roku, w wie­ku sied­miu lat, prze­nio­sła się wraz z ro­dzi­ca­mi do Ka­li­sza, gdzie za­miesz­ka­li w pa­ła­cu Pu­chal­skich.

Jan Ka­spro­wicz – biografia

Jan Ka­spro­wicz uro­dził się 12 grud­nia 1860 r. w Szym­bo­rzu, obec­nie sta­no­wią­cym dziel­ni­cę Ino­wro­cła­wia. Był sy­nem Pio­tra oraz Jó­ze­fy z domu Klo­ftów, po­sia­dał trzy­na­ścio­ro ro­dzeń­stwa. Jego dzie­ciń­stwo zwią­za­ne jest z le­gen­dą o cu­dow­nym uzdro­wie­niu. Le­gen­da gło­si, że po­dob­nie jak Adam Mic­kie­wicz, do­znał cu­dow­ne­go ozdro­wie­nia ze śmier­tel­nej cho­ro­by w wie­ku mło­dzień­czym. Jego mat­ka po­wią­za­ła to z bo­ską wolą, swo­ją re­li­gij­no­ścią i cu­dow­ną mocą ob­ra­zu św. Wa­len­te­go.

Jan Kochanowski – biografia

Jan Ko­cha­now­ski to je­den z naj­bar­dziej zna­nych pol­skich po­etów, któ­re­go do dzi­siaj uwa­ża się za na­le­żą­ce­go do gro­na naj­wy­bit­niej­szych twór­ców re­ne­san­so­wych w Eu­ro­pie. Za rok uro­dze­nia po­ety uzna­je się rok 1530. Jan Ko­cha­now­ski przy­szedł na świat w Sy­cy­no­wie, jako syn Anny i Pio­tra her­bu Kor­win, któ­ry był sę­dzią ziem­skim san­do­mier­skim i ko­mor­ni­kiem gra­nicz­nym.

Władysław Broniewski – biografia

Wła­dy­sław Bro­niew­ski uro­dził się 17 grud­nia 1897 w Płoc­ku. Po­cho­dził z ro­dzi­ny in­te­li­gen­tów z ko­rze­nia­mi szla­chec­ki­mi – fa­mi­lia po­słu­gi­wa­ła się her­bem Le­wart. Po­glą­dy so­cja­li­stycz­ne re­pre­zen­to­wał już jako dziec­ko. W gim­na­zjum po­wo­łał nie do koń­ca le­gal­ną – lecz two­rzo­ną w du­chu tra­dy­cji pa­trio­tycz­nej w od­wo­ła­niu do po­wsta­nia stycz­nio­we­go oraz Kon­sty­tu­cji 3 maja – dru­ży­nę skau­tów.

Jan Brzechwa – biografia

Jan Brzechwa uro­dził się 15 sierp­nia 1898 roku w ukra­iń­skiej Żme­ryn­ce jako Jan Wik­tor Le­sman, choć przez dłu­gi czas kry­ty­cy oraz en­cy­klo­pe­die zgod­nie po­da­wa­ły 1900 rok. Li­te­rac­kie ta­len­ty wy­niósł z ro­dzi­ny – jego dziad­kiem był wy­daw­ca i księ­garz Ber­nard Le­sman, wu­jem An­to­ni Lan­ge – kry­tyk i pi­sarz, a ku­zy­nem Bo­le­sław Le­śmian.

Tadeusz Borowski – biografia

Ta­de­usz Bo­row­ski uro­dził się 12 li­sto­pa­da 1922 roku w Żyto­mie­rzu na te­re­nach ukra­iń­skich. Gdy był dziec­kiem jego ro­dzi­ce zo­sta­li aresz­to­wa­ni i wy­wie­zie­ni na Sy­be­rię. Bra­cia Bo­row­scy zo­sta­li sami, star­szy Ju­liusz – tra­fił do in­ter­na­tu, a Ta­de­usz pod opie­kę swo­jej ciot­ki.