Cze­go moż­na do­wie­dzieć się o na­tu­rze ludz­kiej z li­te­ra­tu­ry? Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie Zbrod­ni i kary Fio­do­ra Do­sto­jew­skie­go. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Autor: Grzegorz Paczkowski

Nasza natura to bardzo silny element naszej tożsamości, lecz jako ludzie obdarzeni zostaliśmy również psychiką i możliwością wyboru życiowej drogi. To od nas zależy, jak będzie wyglądała nasza przyszłość. Czy podążymy za swoimi instynktami, które zrównają nas ze zwierzętami, czy jednak przeciwstawimy naturalnym odruchom i fałszywym myślom własną wolę i ze swojego życia uczynimy piękne dzieło sztuki. Trzeba umieć we własnym wnętrzu znaleźć te rzeczy, które mogą nam się przysłużyć, a zapanować nad tymi, które ciągną nas w dół. 

Dodaj komentarz