Mit o Demeter i Korze – streszczenie

Mit o Demeter i Korze (Persefonie) to świetne zobrazowanie tego, do czego służyła religia ludziom żyjącym w starożytności. Wymyślaniem historii o bogach ludzie tłumaczyli sobie świat, który ich otaczał, a także zjawiska, które w nim zachodziły, a których nie rozumieli, w tym zjawiska przyrodnicze. Dziś posiadamy wiedzę przyrodniczą, która objaśnia dla nas wszystko, co widzimy na ziemi i na niebie. Pamiętać jednak należy, że kilka tysięcy lat temu, ludzie po prostu bali się natury, ponieważ nie rozumieli mechanizmów jej działania. By nieco oswoić tę kwestie – wymyślili mitologię. 

Mit o Syzyfie – streszczenie

Syzyf jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci z mitologii greckiej. Jest tak za sprawą charakterystycznego artefaktu, który się z nim wiąże – głazu, który bohater wciąż wtaczał na szczyt góry, a który zawsze wymykał mu się z rąk. Ukuto nawet frazeologizm „syzyfowe prace”, który określa zadania niemożliwe do wykonania, z góry skazane na niepowodzenie. Mało kto jednak wie, jak dokładnie wyglądało życie Syzyfa i jego droga do tak straszliwej wieczności. 

Ja­kie wi­zje za­świa­tów moż­na od­na­leźć w li­te­ra­tu­rze? Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie Mi­to­lo­gii Jana Pa­ran­dow­skie­go. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Sprawy ostateczne, takie jak życie duszy ludzkiej po śmierci, zajmowały wyobraźnię ludzką odkąd tylko człowiek zaczął myśleć. Od tysięcy lat wyobrażamy sobie to, co dzieje się z naszą duszą w momencie, kiedy nasze doczesne istnienie dobiegnie końca. Stało się to nieodłącznym elementem wszystkich religii, mitologii i wierzeń. Z różnego rodzaju bóstwami utożsamiliśmy to, jak mogą … Czytaj dalej

Rola Fatum w świecie starożytnym. Omów zagadnienie na podstawie Mitologii Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

W świecie starożytnym ludzie wierzyli w istnienie Fatum, nieuchronnej siły uosabianej z losem, który raz na zawsze był przypasowany do danego człowieka bez możliwości jakiejkolwiek zmiany. Nie mieli na nie wpływu nawet bogowie, w tej jednej kwestii podlegali tej samej sile, co ludzie. Najsłynniejszym chyba przykładem tego, jak katastrofalne w skutkach potrafiły być próby odwrócenia wyroków losu, jest historia rodu Labdakidów opisana w Mitologii Jana Parandowskiego, która została również kanwą wielu utworów literackich.