Non omnis moriar – interpretacja

Wiersz Zu­zan­ny Gin­czan­ki nie ma ty­tu­łu, dla­te­go nazwany jest swoimi pierwszymi słowami „Non omnis moriar – moje dum­ne wło­ści”. Wiersz po­wstał w 1942 roku, kiedy to młoda Zu­zan­na Gin­czan­ka zo­sta­ła wy­da­na w ręce nie­miec­kiej po­li­cji przez donos polskiej gospodyni domu, niejakiej Pani Chominowej. Utwór w iro­nicz­ny spo­sób ukazuje los Żydów pod­czas II Woj­ny Świa­to­wej.