Na koszulę brudną – interpretacja wiersza

Utwór „Na koszulę brudną” to liryk miłosny czołowego przedstawiciela polskiego baroku dworskiego – Jana Andrzeja Morsztyna. Wiersz jest zwrotem do atrakcyjnej kobiety, która ma mnóstwo zalotników. Podmiot liryczny jest jednym z mężczyzn zafascynowanych jej pięknem. 

Redivivatus – interpretacja wiersza

„Redivivatus” to wiersz Jana Andrzeja Morsztyna, który podejmuje tematykę nieśmiertelności, życia po śmierci oraz pożądania ukochanej. Poeta, pod pretekstem metafizycznych przemyśleń, skupia się na hedonistycznym podejściu wykorzystania wędrówki w zaświatach do celu wiecznego przebywania w towarzystwie swojej miłości.

W kwartanie – interpretacja

Utwór „W kwartanie” Jana Andrzeja Morsztyna to jeden z najbardziej znanych wierszy tego poety dworskiego tworzącego w epoce baroku. Jest to przekład włoskiego sonetu konceptysty Giambattista Marino „Per una infirmita mortale” („W śmiertelnej chorobie”), na którym Morsztyn wielokrotnie się wzorował. Główną tematyką wiersza jest szczegółowy opis wyczerpującej gorączki, wywołanej malarią.

Stanisław Grochowiak – biografia

Sta­ni­sław Gro­cho­wiak uro­dził się 24 stycz­nia 1934 roku w Lesz­nie. Dzie­ciń­stwo spę­dził, ukry­wa­jąc się ra­zem z mat­ką w oku­po­wa­nej War­sza­wie. Pod­jął pró­bę stu­dio­wa­nia na uni­wer­sy­te­cie w Po­zna­niu pod ką­tem fi­lo­lo­gii pol­skiej, jed­nak po kil­ku ty­go­dniach zre­zy­gno­wał. Prze­pro­wa­dził się do Wro­cła­wia, gdzie pra­co­wał w cza­so­pi­śmie „Wro­cław­ski Ty­go­dnik Ka­to­lic­ki”. W 1951 roku na­pi­sał de­biu­tanc­kie utwo­ry Ave Maria oraz Notuję Deszcz, któ­re zna­la­zły się na ła­mach do­dat­ku „W oczach mło­dych”. Pięć lat póź­niej wy­dał pierw­szy to­mik po­etyc­ki Ballada rycerska.

Komizm – co to jest komizm i jakie wyróżniamy jego rodzaje?

Na co dzień wydaje nam się, że wiemy, co i dlaczego nas śmieszy, bawi. Każdy człowiek ma indywidualne poczucie humoru, mimo to zdarzają się sytuacje lub zjawiska, które wywołują uśmiech na twarzach większości ludzi. Mało kto jednak wnika w tę kwestię, a tymczasem komizm jest zjawiskiem od wielu lata badanym i zgłębianym przez naukowców i filozofów. Warto przyjrzeć się mu bliżej.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: opracowania

Dlaczego Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią jest znakomitym przykładem literackiej realizacji motywu danse macabre?

Motyw „danse macabre”, czyli przerażającego tańca, do którego upersonifikowana Śmierć porywa wszystkich ludzi, kiedy przyjdzie ich czas, był w średniowieczu motywem dominującym w sztuce. Dzisiaj znamy mnóstwo przykładów artystycznego przedstawienia go, głównie w dziełach malarskich.

Franciszkanizm w Kwiatkach św. Franciszka

Święty Franciszek z Asyżu to jedna z najbardziej malowniczych i oryginalnych postaci w panteonie świętych Kościoła. Głosił miłość do Boga poprzez głęboką afirmację wszystkich jego dzieł, zwłaszcza przyrody. Jego kazania zyskiwały posłuch nawet u zwierząt, a zakon franciszkanów, który założył od razu zgromadził bardzo wielu braci i do dziś jest jednym z największych zgromadzeń zakonnych.

Kwiatki św. Franciszka – streszczenie, plan wydarzeń, problematyka

Święty Franciszek z Asyżu to jeden z najbardziej znanych świętych Kościoła, zarówno w swoich czasach, jak i współcześnie. Wiódł ubogie życie, skupione na modlitwie i pomaganiu najbardziej potrzebującym. Dziś kojarzony głównie jako ten, który głosił Słowo Boże nie tylko pośród ludzi, lecz także pośród zwierząt. Pamiątką jego świętego życia i działalności są Kwiatki św. Franciszka.

Jaki wpływ na postawę człowieka średniowiecznego i jego sposób widzenia świata miało przekonanie. że ludzie są zawieszeni między niebem a ziemią? Rozważ tę zależność i uzasadnij swoje zdanie. W argumentacji odwołaj się do Bogurodzicy, Legendy o św. Aleksym oraz Pieśni o Rolandzie

Ludzie w epoce średniowiecza w przeważającej większości podporządkowywali swoje życie wierze w Boga. Chrześcijaństwo ogarniało swoją filozofią w zasadzie wszystkie dziedziny życia. Szło za tym specyficzne przeświadczenie, że człowiek przez całe życie, oprócz tego, że fizycznie istnieje na ziemi, funkcjonuje również w innym wymiarze – wymiarze duchowym, boskim.