Bruno Schulz – biografia

Bru­no Schulz uro­dził się 12 lip­ca 1892 w Dro­ho­by­czu, nie­wiel­kim mia­stecz­ku, w któ­rym spę­dził nie­mal całe swo­je ży­cie. Schulz po­cho­dził z ży­dow­skiej ro­dzi­ny, jed­nak w domu mó­wio­no wy­łącz­nie po pol­sku a sam przy­szły pro­za­ik tyl­ko w ni­kłym stop­niu po­znał oby­cza­je, re­li­gię oraz tra­dy­cje swo­ich przod­ków.