Jaką rolę od­gry­wa ma­ją­tek i po­cho­dze­nie w re­la­cjach mię­dzy­ludz­kich? Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie Lal­ki Bo­le­sła­wa Pru­sa. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Dziś powszechna jest wiedza o tym, że to wnętrze człowieka oraz to, jak traktuje innych ludzi, stanowi o jego wartości, a nie to, ile ma pieniędzy, samochodów, nieruchomości i innych dóbr materialnych. Nie zawsze jednak tak było. Właściwie całkiem niedawne są czasy, kiedy podziały majątkowe klasyfikowały ludzi jako lepszych, lub gorszych. Działo się tak na całym świecie, również w Polsce, co znalazło odzwierciedlenie w literaturze. Problem ten poruszył m.in. wybitny polski prozaik doby pozytywizmu, Bolesław Prus w Lalce. 

Jak li­te­ra­tu­ra przed­sta­wia kon­trast mię­dzy świa­tem bie­dy a świa­tem bo­gac­twa? Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie Lal­ki Bo­le­sła­wa Pru­sa. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst

Niestety życie nie zawsze bywa sprawiedliwe. Jednym z nas powodzi się lepiej, innym gorzej. Niektórzy są biedni, inny opływają w luksusy. Niektórzy sami sobie na taką lub inną sytuację zapracowali, innych pokarał, lub uszczęśliwił los. Literatura bardzo obficie porusza temat ścierania się ze sobą światów ubóstwa i bogactwa, ich nieprzystawalności oraz wzajemnej antypatii. 

Cezary Baryka i Zenon Ziembiewicz – charakterystyka porównawcza

Cezary Baryka z Przedwiośnia Stefana Żeromskiego oraz Zenon Ziembiewicz z Granicy Zofii Nałkowskiej to dwóch bohaterów, którzy w podobnym momencie dziejowym próbowali znaleźć dla siebie miejsce w świecie oraz żyć według powziętych w młodości reguł i wartości. W przypadku obu mężczyzn jednak życie gorzko zweryfikowało młodzieńcze postanowienia.

x