Groteskowy obraz świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Ferdydurke Witolda Gombrowicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Groteska to kategoria estetyczna, która polega na szokowaniu widza zderzaniem ze sobą środków stylistycznych o teoretycznie przeciwległych nastrojach. Komizm przeplata się tu z tragizmem, śmiech ze łzami, powaga z farsą, realizm z oniryzmem, itd. Ma to na celu wywołanie w odbiorcy szoku natury estetycznej i metafizycznej, a także sprowokowanie go do refleksji na temat niejednoznaczności, dziwności i nieokreśloności natury egzystencji ludzkiej. 

Motyw apokalipsy w literaturze – konteksty z różnych epok

Apokalipsa jest określeniem oznaczającym koniec świata, jego czas, miejsce,kształt i przebieg. Wiemy, że nasz świat nie będzie trwał wiecznie, choć jego fizyczny koniec jest kwestią tak odległą, że nie należy się tym przejmować teraz. Artyści jednak, a zwłaszcza twórcy różnorodnych religii, bardzo mocno koncentrowali swoją uwagę właśnie na tym końcowym epizodzie z życia ludzkości.

Koncepcja teatru absurdu. Omów zagadnienie na podstawie Tanga Sławomira Mrożka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Teatr absurdu to termin, który określa pewien nurt we współczesnym dramatopisarstwie. Opiera się on w głównej mierze na szokowaniu odbiorcy, jednak nie przy pomocy taniego dowcipu lub jaskrawej scenografii, lecz przy pomocy zestawiania ze sobą elementów na co dzień do siebie nieprzystających i analizowanie konsekwencji takiego ruchu.

Rozważ, jak konwencja groteskowa wykorzystana w utworze wpływa na jego przesłanie. W pracy odwołaj się do: Szewców Stanisława Ignacego Witkiewicza, utworów literackich z dwóch różnych epok oraz wybranego kontekstu.

Groteska jest kategorią estetyczną, która posiada bardzo wiele definicji. Od wielu lat, rozmaici językoznawcy, literaturoznawcy i teatrolodzy dyskutują nad właściwym jej umiejscowieniem w terminologii teoretycznoliterackiej. Dla uproszczenia można jednak powiedzieć, że groteska to zabieg literacki, który poprzez zestawienie ze sobą na przestrzeni jednego dzieła elementów, które reprezentują skrajnie odmienne estetyki, wywołać w widzu efekt zaskoczenia, zażenowania, absurdu, bądź śmiechu.