Tadeusz Boy-Żeleński – krótka biografia

Tadeusz Boy-Żeleński to bez wąt­pie­nia z naj­waż­niej­szych a za­ra­zem naj­bar­dziej fa­scy­nu­ją­cych po­sta­ci pol­skiej kul­tu­ry XX stu­le­cia. Ko­ja­rzo­ny przede wszyst­kim z tłu­ma­cze­nia­mi li­te­ra­tu­ry fran­cu­skiej, Boy po­nad­to był jed­nak rów­nież zna­ko­mi­tym pu­bli­cy­stą, po­etą, fe­lie­to­ni­stą oraz sa­ty­ry­kiem. Rolą jaką ode­grał Boy-Żeleń­ski w pol­skiej kul­tu­rze jest na­pra­wę trud­na do prze­ce­nie­nia. Nie spo­sób wy­obra­zić so­bie za­so­bu ro­dzi­mej li­te­ra­tu­ry bez licz­nych i świet­nych prze­kła­dów Boya. Rów­nież w swo­jej pu­bli­cy­sty­ce dał Boy po­czą­tek nur­to­wi my­śle­nia kry­tycz­ne­go, za­rów­no w sto­sun­ku do kon­ser­wa­tyw­nych sza­blo­nów, jak i roli Ko­ścio­ła Ka­to­lic­kie­go w funk­cjo­no­wa­niu spo­łe­czeń­stwa.

x