Literackie portrety polskiej szlachty. Omów zagadnienie na podstawie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Szlachta była przez wiele wieków elitą całego polskiego społeczeństwa, grupą najbogatszych i najbardziej wpływowych obywateli, którzy dzięki pochodzeniu z arystokratycznych dobrych rodzin mogli szczycić się rozmaitymi przywilejami, a także mieć wpływ na gospodarczy i polityczny kształt państwa polskiego.

Ide­ał ży­cia zie­miań­skie­go i ro­dzin­ne­go ładu. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Pa­mięt­ni­ków Jana Chry­zo­sto­ma Pa­ska. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Ziemiaństwo było polską grupą społeczną gromadzącą tych szlachciców, którzy swoje życie poświęcili spokojnemu i statecznemu życiu na wsi, posiadaniu dóbr ziemskich i utrzymywaniu się z nich. Z czasem ziemiański dworek, jego powolny, zgodny z rytmem przyrody, tryb życia stał się ideałem nie tylko życia szlacheckiego, lecz również patriotyzmu.

Sar­mac­ki por­tret pol­skie­go szlach­ci­ca. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Pa­mięt­ni­ków Jana Chry­zo­sto­ma Pa­ska. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Sarmatyzm do dzisiaj wzbudza mieszane uczucia nie tylko wśród ekspertów, lecz także wśród ludzi, którzy mają pobieżny choćby kontakt z dokumentami sprzed trzystu czy czterystu lat. To specyficzny dla Polski nurt kulturowy, charakteryzujący stan szlachecki i arystokrację. Jego członkowie odznaczali się z jednej strony niezwykłą odwagą, wręcz brawurą, heroizmem na polu walki, z drugiej jednak interesownością, skłonnością do kłótni i przemocy oraz ograniczeniem mentalnym w kwestii otwartości na innych ludzi i inne narody.