Bunt i jego konsekwencje dla człowieka. W pra­cy od­wo­łaj się do: wy­bra­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej, in­ne­go utwo­ru li­te­rac­kie­go oraz wy­bra­nych kon­tek­stów.

Bunt towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów, właściwie od momentu, w którym zaczął on świadomie spoglądać na świat dookoła i dostrzegać, że nie jest on zbudowany w najbardziej sprawiedliwy ze sposobów. Na przestrzeni dziejów przybierał on różne formy, niezmienne jednak było to, że zawsze był aktem odwagi, sprzeciwu nie tylko wobec porządku świata, ale niejednokrotnie wobec władzy, zwierzchności.

Dialog z romantyzmem. Rozważ sposoby i funkcje nawiązywania do tradycji romantycznej w utworach późniejszych epok. W pracy odwołaj się do: Mistrza i Małgorzaty, utworów literackich z dwóch różnych epok i wybranego kontekstu.

Romantyzm to epoka historyczno-literacka, która wywarła na twórcach chyba największe wrażenie, ponieważ tradycje romantyczne są obecne w sztuce i literaturze do dziś. Przez wiele dziesięcioleci każdy twórca musiał w jakiś sposób odnieść się do dziedzictwa romantyzmu.

Motyw tańca. Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Taniec to jedna z najchętniej uprawianych przez człowieka dziedzin sportu. Dzisiaj służy nam jako sposób na rozluźnienie się, wyrażenie ekspresji, porozumienie z partnerem lub partnerką. W dalekiej przeszłości jednak taniec miał o wiele więcej funkcji, odgrywał między innymi ważną rolę w różnego rodzaju rytuałach religijnych i plemiennych.

Obraz polskiego społeczeństwa. Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Polacy jako naród są bardzo ciężko doświadczeni przez historię. Wiele wojen, a także trwające ponad wiek zabory, odcisnęły na nich swoje piętno, przez które nadal jesteśmy dużo bardziej chętni do walki i chwilowych porywów odwagi i brawury, niż do codziennej żmudnej pracy nad sobą i nad całością społeczeństwa.

Tango – streszczenie

Sławomir Mrożek jest uważany za jednego z najwybitniejszych literackich karykaturzystów polskich XX wieku. W swoich dramatach przedstawiał rzeczywistość PRL-u w krzywym zwierciadle, dzięki czemu jeszcze dobitniej uzmysławiał odbiorcom absurd otaczającego ich świata, jego szarość, dwulicowość oraz jałowość moralną i intelektualną.

Wolność – dar, ale również odpowiedzialność. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego oraz wybranych kontekstów.

Wolność to pojęcie tak szerokie, że aż trudne do jednoznacznego zdefiniowania. Dla każdego bowiem może oznaczać coś nieco odmiennego i każde z tych znaczeń będzie poprawne. Najczęściej wolność definiuje się jako możliwość zrobienia w swoim życiu wszystkiego, na co ma się ochotę, co oczywiście nie godzi w dobro innych ludzi ani społeczeństwa.

Wierność tradycji a szukanie nowych dróg – różne postawy życiowe. W pracy odwołaj się do: lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki oraz wybranych kontekstów.

Każdy człowiek jest inny i posiada inne podejście do tego, jak chciałby, żeby wyglądało życie jego i jego najbliższych. Niektórzy opowiadają się za tradycją, sprawdzonymi ścieżkami życiowymi kultywowanymi przez ich przodków, pośród których czują się bezpiecznie i które dają im poczucie komfortu. Inny są zwolennikami nowoczesności i pragną podążać za nią krok w krok.

Rodzice i dzieci – pokoleniowe konflikty i ich konsekwencje. W pra­cy od­wo­łaj się do: Antygony Sofoklesa, in­ne­go utwo­ru li­te­rac­kie­go oraz wy­bra­nych kon­tek­stów.

Konflikty, jakie zachodzą pomiędzy przedstawicielami poszczególnych pokoleń są rzeczą znaną od początku ludzkości. Przedstawiciele starszeństwa zawsze mają inne podejście do życia niż młodzi, są ostrożniejsi, bardziej zachowawczy, mają mniej siły, ale więcej doświadczenia. Młodzi są zachłanni i pragną czerpać z uroków życia pełnymi garściami. nie zawsze jednak dostrzegają niebezpieczeństwa i pułapki, jakie zastawia na nich życie. Dopiero z połączenia tych dwóch pierwiastków może powstać życie w zupełności szczęśliwe, jednak do takiej zgody rzadko dochodzi. 

Normy społeczne – ograniczają człowieka czy porządkują życie? Omów zagadnienie na podstawie Tanga Sławomira Mrożka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Normami społecznymi zwykliśmy określać zestaw postaw i zachowań, jakie oceniamy pozytywnie jeśli chodzi o życie w większej zbiorowości. Są one niezbędne po to, by większa grupa różniących się od siebie ludzi mogła żyć wspólnie, nie robiąc sobie nawzajem krzywdy i respektując swoje granice. Bywają jednak sytuację, w których te normy stają się bardziej ciężarem niż pomocą w przetrwaniu codzienności.

Przyczyny nieporozumień między rodzicami a dziećmi. Omów zagadnienie na podstawie Skąpca Moliera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Konflikt pokoleń jest rzeczą znaną od – nomen omen – pokoleń. Seniorzy są zawsze na innym poziomie rozwoju i dojrzałości niż juniorzy, którzy inaczej patrzą na świat. Stąd różnice, które niejednokrotnie stają się bardzo emocjonalne i przechodzą w długotrwałe konflikty, potrafiące dzielić rodziny. Bardzo różne przykłady owych konfliktów prezentuje od dawna literatura.

Relacje rodzinne w krzywym zwierciadle. Omów zagadnienie na podstawie Skąpca Moliera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Skąpiec to jedno z najpopularniejszych i do dziś bardzo aktualnych dzieł Moliera. To komedia, jak na prawdziwe arcydzieło literackie i artystyczne przystało, która działa na odbiorcę na wielu płaszczyznach, w wielu wymiarach. Pod płaszczykiem humoru, satyry, komizmu i śmiechu Molier pokazuje nam nasze własne wady, niedociągnięcia, małostkowości. Dzięki takiemu zabiegowi śmiejemy się z samych siebie, z sytuacji które nas dotyczą, z naszych problemów, z naszego otoczenia. Jedną z kwestii poruszanych w Skąpcu są toksyczne relacje rodzinne związane z kompulsywnym skąpstwem głowy pewnej mieszczańskiej, dobrze sytuowanej rodziny francuskiej.