Charles Baudelaire – skrócona biografia

Char­les Bau­de­la­ire uro­dził się 9 kwiet­nia 1821 roku w Pa­ry­żu. Po śmier­ci ojca mat­ka przy­szłe­go po­ety wy­szła po­now­nie za mąż, za ofi­ce­ra ar­mii fran­cu­skiej Ja­cqu­es’a Au­pic­ka, co spo­wo­do­wa­ło prze­pro­wadz­kę całą ro­dzi­ną do Lyonu. Uczęsz­czał do Col­lège Roy­ale w Lyonie, skąd prze­niósł się do lyoń­skie­go Col­lège Lo­uis-le-Grand.

Padlina – interpretacja

„Padlina” to utwór Charlesa Baudelaire – młodopolskiego poety, który opisuje proces przemijania. Wiersz powstał w pierwszej połowie XIX wieku i pokazuje, że nie ma rzeczy nieśmiertelnych.

Albatros – interpretacja

Utwór „Albatros” Charlesa Baudelaire’a ukazał się w zbiorze „Kwiaty zła”, który został wydany w 1857 roku. Autor wykorzystał motyw poety-ptaka, znany z horacjańskiej twórczości. Artysta porównuje się do albatrosa, który wygląda na niebie majestatycznie, jednak na ziemi jest bardzo niezdarny.