O swej pannie – interpretacja

„O swej pannie” to wiersz Jana Andrzeja Morsztyna. Utwór został opublikowany w w 1661 roku w zbiorze „Lutnia”, który uważany jest za najwybitniejszy tomik poezji Morsztyna. Wiersz opowiada o zachwycie podmiotu lirycznego nad urodą swojej ukochanej.

Do galerników – interpretacja

“Do galerników” to wiersz barokowego poety Jana Andrzeja Morsztyna, który w zaskakujący sposób opowiada o miłości. Poeta przyrównał los zakochanych do życia niewolników służących na statkach. Utwór pochodzi z tomu poetyckiego “Lutnia”. 

Ogród miłości – interpretacja wiersza

W utworze „Ogród miłości” Jan Andrzej Morsztyn charakteryzuje miłość i towarzyszące jej uczucia za pomocą porównania do ogrodu. Opisany ogród jest miejscem pełnym cierpienia, a nie rozkoszy. Wiersz pochodzi z tomu poetyckiego „Lutnia”, który jest najbardziej reprezentatywnym zbiorem dzieł tego poety.

Na koszulę brudną – interpretacja wiersza

Utwór „Na koszulę brudną” to liryk miłosny czołowego przedstawiciela polskiego baroku dworskiego – Jana Andrzeja Morsztyna. Wiersz jest zwrotem do atrakcyjnej kobiety, która ma mnóstwo zalotników. Podmiot liryczny jest jednym z mężczyzn zafascynowanych jej pięknem. 

Redivivatus – interpretacja wiersza

„Redivivatus” to wiersz Jana Andrzeja Morsztyna, który podejmuje tematykę nieśmiertelności, życia po śmierci oraz pożądania ukochanej. Poeta, pod pretekstem metafizycznych przemyśleń, skupia się na hedonistycznym podejściu wykorzystania wędrówki w zaświatach do celu wiecznego przebywania w towarzystwie swojej miłości.

W kwartanie – interpretacja

Utwór „W kwartanie” Jana Andrzeja Morsztyna to jeden z najbardziej znanych wierszy tego poety dworskiego tworzącego w epoce baroku. Jest to przekład włoskiego sonetu konceptysty Giambattista Marino „Per una infirmita mortale” („W śmiertelnej chorobie”), na którym Morsztyn wielokrotnie się wzorował. Główną tematyką wiersza jest szczegółowy opis wyczerpującej gorączki, wywołanej malarią.

Jan Andrzej Morsztyn – biografia

Jan An­drzej Morsz­tyn uro­dził się w 1621 roku w Wi­śli­czu, nie­opo­dal Kra­ko­wa. Wy­wo­dził się z nie­miec­kiej ro­dzi­ny miesz­czań­skiej, za­miesz­ku­ją­cej Pol­skę od XIV wie­ku. Po­cząt­ko­wo był aria­ni­nem, by póź­niej przejść na ka­to­li­cyzm. Stu­dio­wał w Ho­lan­dii na wy­dzia­le fi­lo­zo­fii oraz nauk wy­zwo­lo­nych, by po licz­nych wo­ja­żach po Eu­ro­pie Za­chod­niej zwią­zać się z dwo­rem Lu­bo­mir­skich, zaś na­stęp­nie do­stać na dwór kró­lew­ski, gdzie naj­pierw był se­kre­ta­rzem, po­tem re­fe­ren­da­rzem, by na w re­zul­ta­cie uzy­skać ty­tuł pod­skar­bie­go wiel­kie­go ko­ron­ne­go. Oże­nił się i miał czwór­kę dzie­ci.

Do trupa – interpretacja

Jan Andrzej Morsztyn to pisarz epoki baroku, znany nie tylko z tworzenia własnych dzieł literackich, ale także z tłumaczeń na język polski. Był poetą dworskim – w życiu zajmował się polityką i dyplomacją, twórczość nie była jego głównym zajęciem, a większość utworów publikacji doczekała się dopiero po jego śmierci. Najsłynniejsze zbiory poezji Morsztyna Lutnia oraz Kanikuła. Ten pierwszy jest bardziej rozbudowany, składa się z ponad 200 wierszy, przede wszystkim erotyków. To właśnie z niego pochodzi sonet Do trupa.