Motyw wsi w literaturze – konteksty z różnych epok

Wieś i wszystko, co z nią związane, czyli jej krajobraz, mieszkańcy ze wszystkimi swoimi obyczajami i mądrością, trudy i uroki wiejskiego życia – wszystko to w pewnym momencie historycznym stało się bardzo kuszące artystycznie dla twórców, nie tylko polskiej, literatury. Po rewolucji przemysłowej, która przyniosła bardzo duży wzrost znaczenia ośrodków miejskich, wieś stopniowo się wyludniała.

Cze­go moż­na się do­wie­dzieć o czło­wie­ku na pod­sta­wie jego snów? Roz­waż pro­blem i uza­sad­nij swo­je zda­nie, od­wo­łu­jąc się do frag­men­tu Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej oraz wy­bra­nych tek­stów kul­tu­ry.

Sny towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów, ale nadal stanowią zjawisko bardzo słabo przebadane. Mało wiemy o snach, o tym, co nam się śni i dlaczego akurat to. Oczywiście pełno jest na świecie wierzeń w znaczenie snów, istnieją senniki, które mają nam tłumaczyć z dokładnością do najmniejszego szczegółu, co mówią nasze senne widzenia, przed czym nas ostrzegają, co zwiastują.

Legenda o Janie i Cecylii – streszczenie

Nad Niemnem to jedna z najważniejszych powieści polskiego pozytywizmu. Jednym z jej głównych wątków jest historia rodziny Bohatyrowiczów, zubożałej szlachty, która jednak odznacza się wśród nadniemeńskiej społeczności swoją pracowitością i uczciwą prostotą życia codziennego.

Motyw małej ojczyzny w literaturze – rozwiń temat na przykładzie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej oraz „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza

Motyw małych ojczyzn funkcjonuje w literaturze nie od dziś. W dobie coraz bardziej unifikującego się świata oraz postępującej globalizacji człowiek szuka własnego miejsca, które mogłoby być „jego” miejscem, które mógłby znać i z którym mógłby się utożsamiać. Pisarze bardzo często wracają w swoich dziełach do rodzimych ziem, miejsc, z których się wywodzą, w których się wychowywali.