Napisz rozprawkę w której odpowiesz na pytanie czy warto podejmować walkę mimo świadomości przegranej. W argumentacji odnieś się do Iliady (księga XXII), znajomości mitu trojańskiego i do innego wybranego tekstu literackiego​

Istnieje powiedzenie, według którego „dopóki walczysz – jesteś zwycięzcą”. Oznacza ono, że niezależnie od tego, w jak ciężkiej sytuacji się znaleźliśmy, nigdy nie powinniśmy rezygnować z walki, ponieważ zawsze szala zwycięstwa może obrócić się na naszą stronę. W swojej pracy postaram się udowodnić, że warto podejmować walkę nawet wtedy, gdy jesteśmy pewni, że nie skończy się ona dla nas zwycięstwem.

Tro­ja jako sym­bol upad­ku świa­ta. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Ilia­dy Ho­me­ra. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Iliada Homera to epicka opowieść o jednym z najważniejszych i najsłynniejszych konfliktów starożytnej Europy. Wojna pomiędzy Grecją a Troją przeszła do historii głównie przez swój tragiczny finał, w którym ta druga została doszczętnie zniszczona, jej naród zdziesiątkowany i unicestwiony, a jego dorobek rozgrabiony i zagubiony. Tak dotkliwa klęska może być więc symbolicznie rozpatrywana w kategoriach końca pewnej epoki, cywilizacji, a nawet świata. 

Kon­flik­ty jako źró­dło li­te­rac­kie­go ob­ra­zu woj­ny. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Ilia­dy Ho­me­ra. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Iliada to jedno z najważniejszych dzieł kultury śródziemnomorskiej. Epicka opowieść, która wyznaczyła na wieleset lat sposób, w jakim artyści wypowiadali się na najbardziej uniwersalne tematy świata. To opowieść o wielkiej wojnie, w którą wplecione są uczucia, historie i interesy poszczególnych jednostek. Trudno jest pisać o czymś tak potwornym jak wojna, jednak dzięki takim świadectwom jak Iliada, jesteśmy w stanie zobaczyć, jak opisywano ją tysiące lat temu.