Rusto Karinen – charakterystyka

Rusto Karinen to jeden z bohaterów powieści Gustawa Herlinga Grudzińskiego, pt. Inny świat. To postać, której losy przebiegały w wyjątkowo dramatyczny sposób. Dlatego też są doskonałym odbiciem paranoi oraz absurdalności utworzenia i funkcjonowania łagrów w systemie komunistycznym Związku Radzieckiego. To przykład jak obozy potrafiły złamać nawet najtwardszych psychicznie ludzi. 

Gorcew – charakterystyka

Gorcew to jedna z najbardziej odrzucających, ale i najbardziej skomplikowanych postaci Innego świata Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. To człowiek totalnie zmanipulowany przez sowiecką propagandę komunistyczną. Wierzył w system nawet wtedy, gdy przez ten sam system trafił do łagru i powoli umierał tam wśród głodu i mąk. 

Czy zawsze można oceniać człowieka według tych samych kryteriów moralnych? Rozważ problem i uzasadnij swoje stanowisko, odwołując się do podanego fragmentu książki Hanny Krall Zdążyć przed Panem Bogiem oraz do innych tekstów kultury.

Moralność to bardzo skomplikowana dziedzina etyki, która określa to, które ludzkie czyny są uznawane powszechnie za dobre, a które za złe. Problem jednak pojawia się, kiedy badacze dochodzą do stwierdzenia, że nie da się wyznaczyć jednej uniwersalnej dla każdego człowieka moralności.

Problem upadku wartości. Omów zagadnienie na podstawie Tanga Sławomira Mrożka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Niemal każdy z nas hołduje jakimś wartościom. Cenimy uczciwość, pracowitość, wyrozumiałość, dobro. Dla niektórych będzie to na przykład wiara w Boga lub miłość do ojczyzny. Posiadanie wartości jest zjawiskiem pozytywnym, ponieważ nadaje sens naszym działaniom, przydaje motywacji codziennemu życiu.

Historia jako tworzywo literackie. Rozważ sposoby i funkcje przetwarzania wydarzeń historycznych przez literaturę. W pracy odwołaj się do Nocy listopadowej Stanisława Wyspiańskiego, utworów literackich z dwóch wybranych epok i wybranego kontekstu.

Nie od dziś wiadomo, że jednym z najchętniej wykorzystywanych źródeł literackich jest historia. Wydarzenia, które rzeczywiście miały miejsce w historii, wydają się nam ciekawsze niż fikcja, ponieważ dotyczyły ludzi, takich jak my, być może naszych przodków.

Powinności moralne człowieka w obliczu zagrożenia. Omów zagadnienie na podstawie „Dżumy” Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Kiedy jesteśmy postawieni w obliczu zagrożenia życia, raczej nie pamiętamy o normach moralnych i o tym, co wypada. Staramy się ratować, wszystko inne schodzi na dalszy plan – tak działa nasz instynkt. Nie oznacza to jednak, że człowiek w sytuacji ekstremalnej pozbawiony jest pewnych obowiązków i powinności wobec drugiego człowieka. Te niezwykle trudne kwestie poruszali w swych dziełach wielcy pisarze, m.in. Albert Camus w Dżumie. 

Wojna i rewolucja jako źródła skrajnych doświadczeń człowieka. Omów zagadnienie na podstawie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Wojna i jej pokrewne zjawiska to chyba najgorsze, czego może doświadczyć w swoim życiu człowiek. Wszechogarniający chaos, śmierć spotykana na każdym kroku, bieda, głód, choroby i wieczny strach – oto, co niesie ze sobą każdy konflikt zbrojny. Takie doświadczenia zostawiają w ludzkiej psychice ślady bardzo często niemożliwe do zatarcia. Człowiek widzący tak makabryczne obrazy i sytuacje może nie być w stanie wyrzucić ich z pamięci do końca swojego życia. Taka trauma znalazła swoje odzwierciedlenie w wielu dziełach literackich. 

Jakie znaczenie dla człowieka ma otaczająca go przestrzeń? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Ziemi obiecanej Władysława Stanisława Reymonta oraz do wybranych tekstów kultury.

Nie bez przyczyny, kiedy szukamy wypoczynku i relaksu, wybieramy miejsca, w których można poczuć kontakt z przyrodą: lasy, jeziora, góry, morze. Stanowią one przeciwieństwo dla codzienności, w której żyje większość z nas: dużych miast wypełnionych betonowo-szklanymi budynkami, gdzie tempo życia nieraz nie pozwala na spokojny oddech.

Na czym polega prawdziwe człowieczeństwo? Napisz rozprawkę w oparciu o Opowieść wigilijną i dowolny inny tekst literacki

Pytanie zawarte w temacie niniejszej pracy jest obiektem refleksji filozofów i artystów od tysięcy lat. Co to znaczy, że jesteśmy ludźmi? Gdzie są granice naszego człowieczeństwa? Jakie cechy trzeba posiadać, żeby móc powiedzieć, że jest się człowiekiem?

Jaką po­sta­wę przyj­mu­je czło­wiek w ob­li­czu cier­pie­nia in­nych? Roz­waż pro­blem i uza­sad­nij swo­je zda­nie, odwołu­jąc się do frag­men­tu Dżumy Alberta Camusa oraz do wy­bra­nych tek­stów kul­tu­ry.

To, jakimi jesteśmy ludźmi, jest definiowane w głównej mierze przez to, jak postępujemy wobec innych ludzi, ludzi słabszych, potrzebujących pomocy, niedomagających, chorych. To właśnie te momenty nas „sprawdzają”, mówią nam samym, ile jesteśmy warci.