Historia jako tworzywo literackie. Rozważ sposoby i funkcje przetwarzania wydarzeń historycznych przez literaturę. W pracy odwołaj się do Nocy listopadowej Stanisława Wyspiańskiego, utworów literackich z dwóch wybranych epok i wybranego kontekstu.

Nie od dziś wiadomo, że jednym z najchętniej wykorzystywanych źródeł literackich jest historia. Wydarzenia, które rzeczywiście miały miejsce w historii, wydają się nam ciekawsze niż fikcja, ponieważ dotyczyły ludzi, takich jak my, być może naszych przodków.

Powinności moralne człowieka w obliczu zagrożenia. Omów zagadnienie na podstawie „Dżumy” Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Kiedy jesteśmy postawieni w obliczu zagrożenia życia, raczej nie pamiętamy o normach moralnych i o tym, co wypada. Staramy się ratować, wszystko inne schodzi na dalszy plan – tak działa nasz instynkt. Nie oznacza to jednak, że człowiek w sytuacji ekstremalnej pozbawiony jest pewnych obowiązków i powinności wobec drugiego człowieka. Te niezwykle trudne kwestie poruszali w swych dziełach wielcy pisarze, m.in. Albert Camus w Dżumie. 

Wojna i rewolucja jako źródła skrajnych doświadczeń człowieka. Omów zagadnienie na podstawie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Wojna i jej pokrewne zjawiska to chyba najgorsze, czego może doświadczyć w swoim życiu człowiek. Wszechogarniający chaos, śmierć spotykana na każdym kroku, bieda, głód, choroby i wieczny strach – oto, co niesie ze sobą każdy konflikt zbrojny. Takie doświadczenia zostawiają w ludzkiej psychice ślady bardzo często niemożliwe do zatarcia. Człowiek widzący tak makabryczne obrazy i sytuacje może nie być w stanie wyrzucić ich z pamięci do końca swojego życia. Taka trauma znalazła swoje odzwierciedlenie w wielu dziełach literackich. 

Jakie znaczenie dla człowieka ma otaczająca go przestrzeń? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Ziemi obiecanej Władysława Stanisława Reymonta oraz do wybranych tekstów kultury.

Nie bez przyczyny, kiedy szukamy wypoczynku i relaksu, wybieramy miejsca, w których można poczuć kontakt z przyrodą: lasy, jeziora, góry, morze. Stanowią one przeciwieństwo dla codzienności, w której żyje większość z nas: dużych miast wypełnionych betonowo-szklanymi budynkami, gdzie tempo życia nieraz nie pozwala na spokojny oddech.

Na czym polega prawdziwe człowieczeństwo? Napisz rozprawkę w oparciu o Opowieść wigilijną i dowolny inny tekst literacki

Pytanie zawarte w temacie niniejszej pracy jest obiektem refleksji filozofów i artystów od tysięcy lat. Co to znaczy, że jesteśmy ludźmi? Gdzie są granice naszego człowieczeństwa? Jakie cechy trzeba posiadać, żeby móc powiedzieć, że jest się człowiekiem?

Jaką po­sta­wę przyj­mu­je czło­wiek w ob­li­czu cier­pie­nia in­nych? Roz­waż pro­blem i uza­sad­nij swo­je zda­nie, odwołu­jąc się do frag­men­tu Dżumy Alberta Camusa oraz do wy­bra­nych tek­stów kul­tu­ry.

To, jakimi jesteśmy ludźmi, jest definiowane w głównej mierze przez to, jak postępujemy wobec innych ludzi, ludzi słabszych, potrzebujących pomocy, niedomagających, chorych. To właśnie te momenty nas „sprawdzają”, mówią nam samym, ile jesteśmy warci.

Inny świat – bohaterowie

Inny świat to książka, która zawiera w sobie cały kalejdoskop postaci. Poznajemy je w ekstremalnych okolicznościach – w realiach sowieckiego łagru. Mamy więc okazję, dzięki perspektywie głównego bohatera, zobaczyć ich prawdziwe oblicza. Ujrzeć jakim przemianom ulega ludzka natura w obliczu tak strasznego, odczłowieczającego okrucieństwa. Główny bohater opisuje ich zachowania, nie ocenia ich, stara się wniknąć w ich psychikę, poznać motywację. Oto najważniejsi bohaterowie Innego świata:

„Ludzie ludziom zgotowali ten los” – odbicie ludzkich historii w literaturze na podstawie lektur Inny Świat, Opowiadania Borowskiego i Zdążyć przed Panem Bogiem

O ogromie cierpienia, jakiego doświadczyła ludzkość w trakcie II wojny światowej nie dowiemy się raczej z podręczników do historii, które zdominowane są raczej beznamiętną statystyką. Na szczęście były pośród świadków tych strasznych zbrodni osoby, które zapamiętały swoje indywidualne doświadczenia.

Opowiadania Tadeusza Borowskiego a Inny świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego – podobieństwa i różnice

Opowiadania Tadeusza Borowskiego oraz Inny świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego to dwa wstrząsające świadectwa jednej z najokropniejszych i najbardziej nieludzkich zbrodni, jakiej dopuściła się ludzkość. Chodzi oczywiście o stworzenie i wieloletnie prowadzenie tzw. obozów zagłady.

Literatura dokumentu osobistego jako świadectwo pamięci. Omów zagadnienie na podstawie Innego świata Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Skąd uczymy się historii? Najprostsza odpowiedź brzmi oczywiście: „ze szkolnych podręczników”. Oczywiście tak, ale z takich podręczników dowiadujemy się jedynie o kształcie wydarzeń, które miały miejsce w przeszłości, o tym, jakie miały przyczyny i do jakich doprowadziły konsekwencji.