Na czym polega prawdziwe człowieczeństwo? Napisz rozprawkę w oparciu o Opowieść wigilijną i dowolny inny tekst literacki

Pytanie zawarte w temacie niniejszej pracy jest obiektem refleksji filozofów i artystów od tysięcy lat. Co to znaczy, że jesteśmy ludźmi? Gdzie są granice naszego człowieczeństwa? Jakie cechy trzeba posiadać, żeby móc powiedzieć, że jest się człowiekiem?

Jaką po­sta­wę przyj­mu­je czło­wiek w ob­li­czu cier­pie­nia in­nych? Roz­waż pro­blem i uza­sad­nij swo­je zda­nie, odwołu­jąc się do frag­men­tu Dżumy Alberta Camusa oraz do wy­bra­nych tek­stów kul­tu­ry.

To, jakimi jesteśmy ludźmi, jest definiowane w głównej mierze przez to, jak postępujemy wobec innych ludzi, ludzi słabszych, potrzebujących pomocy, niedomagających, chorych. To właśnie te momenty nas „sprawdzają”, mówią nam samym, ile jesteśmy warci.

„Ludzie ludziom zgotowali ten los” – odbicie ludzkich historii w literaturze na podstawie lektur Inny Świat, Opowiadania Borowskiego i Zdążyć przed Panem Bogiem

O ogromie cierpienia, jakiego doświadczyła ludzkość w trakcie II wojny światowej nie dowiemy się raczej z podręczników do historii, które zdominowane są raczej beznamiętną statystyką. Na szczęście były pośród świadków tych strasznych zbrodni osoby, które zapamiętały swoje indywidualne doświadczenia.

Opowiadania Tadeusza Borowskiego a Inny świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego – podobieństwa i różnice

Opowiadania Tadeusza Borowskiego oraz Inny świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego to dwa wstrząsające świadectwa jednej z najokropniejszych i najbardziej nieludzkich zbrodni, jakiej dopuściła się ludzkość. Chodzi oczywiście o stworzenie i wieloletnie prowadzenie tzw. obozów zagłady.

Literatura dokumentu osobistego jako świadectwo pamięci. Omów zagadnienie na podstawie Innego świata Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Skąd uczymy się historii? Najprostsza odpowiedź brzmi oczywiście: „ze szkolnych podręczników”. Oczywiście tak, ale z takich podręczników dowiadujemy się jedynie o kształcie wydarzeń, które miały miejsce w przeszłości, o tym, jakie miały przyczyny i do jakich doprowadziły konsekwencji.

Inny świat – motywy literackie

Inny świat to powieść, które przedstawia zatrważający obraz tego, jak jedni ludzie stworzyli sprawnie funkcjonujący system wyzysku, niewolnictwa i tortur dla innych ludzi. Książka ta ukazuje ponadto jak wiele mechanizmów działało w środku każdego łagru, w którym przecież oprócz codziennej katorżniczej pracy, toczyło się niekiedy „normalne” życie.

Czy szczególne okoliczności mogą usprawiedliwić postępowanie sprzeczne z podstawowymi zasadami etyki? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Innego świata Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i do innych tekstów kultury

Jako ludzie żyjący w Europie w XXI wieku, mamy dużo szczęścia. Przez nasz kontynent nie przetaczały się większe konflikty zbrojne, nie dopuszczano się ludobójstw, nie musieliśmy uczestniczyć w okrutnych procesach, które odciskałyby na nas swoje piętno do końca życia.