Jaką rolę od­gry­wa ma­ją­tek i po­cho­dze­nie w re­la­cjach mię­dzy­ludz­kich? Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie Lal­ki Bo­le­sła­wa Pru­sa. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Stan konta nie powinien decydować o tym, jak patrzymy na innych ludzi. Różne wypadki losowe mogą spowodować, że wzbogacimy się, lub zbankrutujemy niemal z dnia na dzień. Nie zawsze jest to zależne od nas. Nasza wartość zależy od tego, co mamy w sercu i tylko przez ten pryzmat powinniśmy patrzeć na drugiego człowieka. 

Dodaj komentarz