Czym jest kontekst interpretacyjny?​ Lista i przykłady

Autor: Anna Morawska

W nauce o literaturze kontekst to zespół odniesień służących do zrozumienia jakiegoś dzieła literackiego. Na przykład, jeśli badamy dzieło poetyckie napisane w XIX wieku, ważne może być zrozumienie kontekstu historycznego, w którym powstało, takiego jak panujące wówczas zasady literackie, nurty literackie czy wydarzenia historyczne, które mogły wpłynąć na treść i formę dzieła.  Dokładne zrozumienie kontekstu  znacznie ułatwia  zinterpretowanie danego dzieła, a czasami jest wręcz niezbędne.

Jakie są rodzaje kontekstów interpretacyjnych?

Istnieje wiele rodzajów kontekstów interpretacyjnych, które mogą być brane pod uwagę podczas analizy tekstu. Oto kilka przykładów:

  • Kontekst historyczny: odnosi się do wydarzeń, trendów i zjawisk z okresu, w którym powstał dany tekst. Może pomóc w zrozumieniu, jak tekst jest związany z innymi tekstami i wydarzeniami z tego samego okresu.;
  • Kontekst kulturowy: odnosi się do wartości, przekonań, norm i zwyczajów panujących w danej kulturze lub społeczeństwie. Może pomóc w zrozumieniu, jak dany tekst jest związany z określoną kulturą lub społeczeństwem.;
  • Kontekst literacki: odnosi się do innych dzieł literackich, które mogą mieć wpływ na dany tekst lub być przez niego naśladowane. Może również obejmować nurty literackie, które mogą mieć wpływ na dany tekst.;
  • Kontekst biograficzny: czynniki związane z życiem autora, które wpłynęły na dane dzieło,  (np.: związek Trenów z wydarzeniami w życiu J. Kochanowskiego – śmierć córki);
  • Kontekst językowy: odnosi się do zasad gramatyki, słownictwa i stylistyki używanych w danym tekście. Może pomóc w zrozumieniu, jak język jest używany w danym tekście i jakie są jego cechy stylistyczne.;
  • Kontekst ideologiczny: odnosi się do poglądów, przekonań i wartości promowanych przez autora tekstu lub przez osoby, które go czytają. Może pomóc w zrozumieniu, jakie intencje i cele miał autor tekstu oraz jakie są główne przesłania tekstu.;
  • Kontekst filozoficzny: włączenie utworu do panujących w danym czasie poglądów filozoficzny  ewentualnie religijnych bądź określonej ideologii.;
  • Kontekst religijny: odnosi się do zwyczajów  religijnych, które mogły wpłynąć na sposób pisania tekstu  (np.: odwzorowanie średniowiecznego ładu świata w Bogurodzicy: hierarchizm ontologiczny, pośrednictwo świętych w modlitwach do Boga,).;
  • Kontekst społeczny: odzwierciedla stosunki społeczne,  obyczajowość epoki w której powstał utwór,;
  • Kontekst artystyczny: odzwierciedla związek dzieła z innymi dziedzinami sztuki, np. malarstwem, architekturą, rzeźbą, muzyką.;

To tylko kilka przykładów kontekstów interpretacyjnych. Ważne jest, aby brać pod uwagę wszystkie relewantne konteksty interpretacyjne podczas analizy tekstu, ponieważ mogą one pomóc w uzyskaniu pełniejszego rozumienia tekstu oraz w interpretacji jego treści.

Dodaj komentarz