Dwie perspektywy wyścigu w walce o życie – wojenna i powojenna. Omów zagadnienie na podstawie książki Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

O życie walczymy każdego dnia, w każdej chwili, choć często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Życie nie jest nam dane raz na zawsze, jeśli nie będziemy o nie odpowiednio dbali, utracimy je bardzo szybko. Zdarzają się sytuacje, które w wyjątkowy sposób zagrażają naszemu istnieniu, np. wojny, w czasie których ktoś specjalnie próbuje nas życia pozbawić.

Trudne wybory w sytuacjach krańcowych. Omów zagadnienie na podstawie Dżumy Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

W życiu spotyka nas bardzo wiele trudnych wyborów i decyzji. Zwykle pojawiają się one w sytuacjach krańcowych, ekstremalnych, w których musimy się wykazać zimną krwią i rozsądkiem. To, jak reagujemy w takich chwilach, najbardziej świadczy o tym, jakimi ludźmi jesteśmy.

Co sprawia, że człowiek staje się dla drugiego człowieka bohaterem? W pra­cy od­wo­łaj się do: wy­bra­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej – utwo­ru epic­kie­go albo dra­ma­tycz­ne­go, in­ne­go utwo­ru li­te­rac­kie­go – może to być rów­nież utwór po­etyc­ki i wy­bra­nych kon­tek­stów.

“Bohater” to słowo, które przez wieki obrastało w coraz to nowe znaczenia i sensy, do tego stopnia, że dzisiaj trudno jest już jednoznaczne jego zdefiniowanie. W starożytności i średniowieczu bohaterami nazywano najczęściej rycerzy, którzy potrafili walczyć za ojczyznę lub religię. O nich opowiadały eposy i legendy.

Motyw cierpienia niezawinionego i jego znaczenie dla przesłania utworu. Omów zagadnienie na podstawie Dżumy Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Kiedy człowieka spotyka jakieś cierpienie, bardzo często uważa on, że na nie nie zasłużył, lub że jest ono nieproporcjonalne to jego winy. Cierpienie jednak często nie jest karą, w związku z tym nie dotyka wyłącznie ludzi, którzy na nie zasłużyli, lecz wszystkich bez względu na wszystko.

Motyw marności świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Koheleta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Księga Koheleta to jedna z najważniejszych części Pisma Świętego Starego Testamentu. Są w niej bowiem zawarte uniwersalne refleksje na temat życia, śmierci i przemijania, a także jednostki ludzkiej umieszczonej pomiędzy tymi zjawiskami.

Jakich odpowiedzi na pytanie o sens życia udziela literatura? Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Życie niejednokrotnie stawia nas w sytuacjach, do których nie jesteśmy przygotowani. Musimy improwizować, by nie doznać krzywdy lub straty. Często nie godzimy się z nieszczęściami, które przynosi nam los, zastanawiamy się dlaczego akurat my, a czasem nawet – jaki sens ma nasze cierpienie, nasze życie. Niektóre odpowiedzi musimy odnaleźć sami, inne zawarte są w literaturze, gdzie zawsze warto ich szukać. 

Sposoby ukazania zbiorowości w sytuacji zagrożenia. Omów zagadnienie na podstawie Potopu Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Istnieją niebezpieczeństwa, które dotyczą nie tylko pojedynczych ludzi, lecz także całych zbiorowości i społeczeństw. Są to m.in. wojny, choroby, rewolucje, kryzysy ekonomiczne, itd. Wiadomo, że tłum zachowuje się zupełnie inaczej niż pojedynczy człowiek, najczęściej jest to zachowanie mało racjonalne, kierowane paniką.

Jaki wpływ na sposób widzenia świata przez człowieka mają czasy, w których on żyje? W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego oraz wybranych kontekstów.

Czasy, w których żyje człowiek, mają ogromny wpływ na to, w jaki sposób patrzy on na rzeczywistość, a także reaguje na nią. Czasy się zmieniają, a wraz z nimi warunki, w których żyjemy, mody, obyczaje, ustroje państwowe, a także technologie, z którymi mamy do czynienia. To wszystko sprawia, że zmienia się nasze patrzenie na rzeczywistość.

Cierpienie i heroizm jako dwa aspekty postawy człowieka w zmaganiu z losem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Iliady Homera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Każdego człowieka w życiu spotykają wydarzenia i sytuacje zarówno pozytywne, jak i negatywne. Reagujemy na nie w rozmaity sposób: możemy bohatersko stawić im czoła i prędzej czy później rozwiązać dany problem lub poddać się i pogrążyć w cierpieniu. Jest to zależne od konkretnego stanu naszego ducha, od naszego charakteru oraz od specyfiki sytuacji, w której się znajdujemy. Istnieją więc dwa główne sposoby zmagania się człowieka z losem: cierpienie i heroizm. 

Tra­gicz­ny los jed­nost­ki i zbio­ro­wo­ści jako mo­tyw li­te­rac­ki. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie Od­pra­wy po­słów grec­kich Jana Ko­cha­now­skie­go. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Nieszczęścia dotykają nie tylko pojedynczych ludzi, lecz także całe zbiorowości, np. narody, o czym ludzkość przekonała się w bardzo brutalny sposób przez wojny światowe XX wieku. Okazuje się, że społeczności dotknięte wydarzeniami tragicznymi zachowują się w bardzo zbliżony sposób do tego, jak reagują na takie chwile jednostki. Większość sztuki i literatury światowej dotyczy właśnie problemu cierpienia oraz tego, jak wpływa na nasze życie i życie zbiorowości, w której funkcjonujemy. 

x