Jaki wpływ na sposób widzenia świata przez człowieka mają czasy, w których on żyje? W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego oraz wybranych kontekstów.

Czasy, w których żyje człowiek, mają ogromny wpływ na to, w jaki sposób patrzy on na rzeczywistość, a także reaguje na nią. Czasy się zmieniają, a wraz z nimi warunki, w których żyjemy, mody, obyczaje, ustroje państwowe, a także technologie, z którymi mamy do czynienia. To wszystko sprawia, że zmienia się nasze patrzenie na rzeczywistość.

Cierpienie i heroizm jako dwa aspekty postawy człowieka w zmaganiu z losem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Iliady Homera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Każdego człowieka w życiu spotykają wydarzenia i sytuacje zarówno pozytywne, jak i negatywne. Reagujemy na nie w rozmaity sposób: możemy bohatersko stawić im czoła i prędzej czy później rozwiązać dany problem lub poddać się i pogrążyć w cierpieniu. Jest to zależne od konkretnego stanu naszego ducha, od naszego charakteru oraz od specyfiki sytuacji, w której się znajdujemy. Istnieją więc dwa główne sposoby zmagania się człowieka z losem: cierpienie i heroizm. 

Tra­gicz­ny los jed­nost­ki i zbio­ro­wo­ści jako mo­tyw li­te­rac­ki. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie Od­pra­wy po­słów grec­kich Jana Ko­cha­now­skie­go. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Nieszczęścia dotykają nie tylko pojedynczych ludzi, lecz także całe zbiorowości, np. narody, o czym ludzkość przekonała się w bardzo brutalny sposób przez wojny światowe XX wieku. Okazuje się, że społeczności dotknięte wydarzeniami tragicznymi zachowują się w bardzo zbliżony sposób do tego, jak reagują na takie chwile jednostki. Większość sztuki i literatury światowej dotyczy właśnie problemu cierpienia oraz tego, jak wpływa na nasze życie i życie zbiorowości, w której funkcjonujemy. 

Czło­wiek w ob­li­czu zła. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie Dżu­my Al­ber­ta Ca­mu­sa. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Świat nie jest jednoznacznie dobry, ani jednoznacznie zły. Oba te żywioły przeplatają się i łączą w coś, co nazywamy codziennością. Oczywiście na co dzień umiemy skupiać się na dobru i unikać zła. Zdarzają się jednak sytuacje ekstremalne, w których po prostu trzeba zająć jakieś stanowisko, przyjąć jakąś postawę, inaczej można tylko pogorszyć całą sprawę. Człowiek wobec zła może przyjąć najrozmaitsze postawy, niestety również takie, które owemu złu pomogą się rozpanoszyć jeszcze bardziej. 

Powinności moralne człowieka w obliczu zagrożenia. Omów zagadnienie na podstawie „Dżumy” Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Kiedy jesteśmy postawieni w obliczu zagrożenia życia, raczej nie pamiętamy o normach moralnych i o tym, co wypada. Staramy się ratować, wszystko inne schodzi na dalszy plan – tak działa nasz instynkt. Nie oznacza to jednak, że człowiek w sytuacji ekstremalnej pozbawiony jest pewnych obowiązków i powinności wobec drugiego człowieka. Te niezwykle trudne kwestie poruszali w swych dziełach wielcy pisarze, m.in. Albert Camus w Dżumie. 

Tro­ja jako sym­bol upad­ku świa­ta. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Ilia­dy Ho­me­ra. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Iliada Homera to epicka opowieść o jednym z najważniejszych i najsłynniejszych konfliktów starożytnej Europy. Wojna pomiędzy Grecją a Troją przeszła do historii głównie przez swój tragiczny finał, w którym ta druga została doszczętnie zniszczona, jej naród zdziesiątkowany i unicestwiony, a jego dorobek rozgrabiony i zagubiony. Tak dotkliwa klęska może być więc symbolicznie rozpatrywana w kategoriach końca pewnej epoki, cywilizacji, a nawet świata. 

Motyw oblężonego miasta. Omów zagadnienie na podstawie „Dżumy” Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Oblężenie można rozumieć na przynajmniej kilka sposobów. Najbardziej podstawowym z nich jest sytuacja, w której do oblężenia dochodzi w czasie wojny i jedna armia izoluje jakieś miasto, lub zamek od świata zewnętrznego, by wymów na jego włodarzach kapitulację. Literatura jednak pokazuje, że to nie jedyne rozumienie oblężenia. Jeden z takich przypadków opisuje Dżuma Alberta Camusa. 

Jakie znaczenie ma tytuł dla odczytania sensu utworu? Omów zagadnienie na podstawie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Tytuł dzieła literackiego bardzo często pomijany jest w jego dogłębnych analizach. To błąd, ponieważ jest to element utworu tak samo integralnie związany z całością, jak każdy inny. Nieraz potrafi całkowicie zmienić nasze patrzenie na dany tekst, czasem zmienić jego wydźwięk.

Człowiek wobec cierpienia i śmierci. Omów zagadnienie na podstawie „Dżumy” Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Życie ludzkie niestety nierozerwalnie związane jest z cierpieniem. Każdy z nas na swojej drodze napotka prędzej czy później na trudności i problemy, które wywołają smutek, ból, czy nawet rozpacz. Jest to bardzo niebezpieczne odczucie, dlatego też myśliciele wszystkich czasów zastanawiali się, jak się z nim uporać, a przede wszystkim, jak należy myśleć o takich pojęciach jak cierpienie, czy nawet śmierć.

Ludzka solidarność w obliczu zagrożenia. Omów zagadnienie na podstawie „Dżumy” Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

W pojedynkę dużo trudniej znosić nam przeciwności losu, zwłaszcza, gdy przybierają apokaliptyczne rozmiary. Dlatego też zawsze, kiedy dane społeczeństwo spotyka jakaś tragedia, jego członkowie przeważnie wykazują ogromną solidarność, by wspólnie jak najszybciej zażegnać kryzys. Zdarzają się oczywiście wyjątki, które na cierpieniu innych próbują ubić swój własny interes, jednak są to incydenty, a poprawnie myślący i czujący ludzie zachowują się zupełnie inaczej.