Czy możliwa jest przyjaźń w sytuacjach skrajnych? Omów zagadnienie na podstawie Dżumy Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Przyjaźń to jedna z największych wartości w życiu ludzkim. Obecność w naszym życiu kogoś zaufanego, do kogo będziemy mogli zwrócić się w każdej chwili i z każdą sprawą, w dodatku bez lęku przed tym, że zostaniemy ocenieni, jest nie do przecenienia. Łatwo jest jednak przyjaźnić się w momentach łatwych. Prawdziwa przyjaźń jednak sprawdza się nawet w sytuacjach kryzysowych, kiedy mogłoby się wydawać, że znikąd pomocy już nie otrzymamy. Literatura podkreśla istnienie takiej przyjaźni w bardzo wielu dziełach. 

Jakimi cechami powinien odznaczać się władca? Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Kroniki polskiej Galla Anonima. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Przywódca każdego narodu, państwa czy każdej większej zbiorowości w ogóle musi posiadać specyficzne cechy, które predestynowałyby go do rzetelnego i odpowiedzialnego wykonywania swojej misji. Oczywiście cechy te ulegają drobnym zmianom z biegiem czasu, ponieważ zmieniają się warunki, w których kolejnym władcom przychodzi rządzić.

Motyw ojczyzny w literaturze – konteksty z różnych epok

Ojczyzna to kraj, w którym się rodzimy, uczymy, dorastamy. Kraj, z którego pochodzą nasi przodkowie, którego tradycją obrastamy i który uczy nas języka, w którym będziemy myśleć aż do końca życia. W ciągu tysięcy lat pisania o ojczyźnie, obrosła ona w prawdziwy ogrom znaczeń i interpretacji.

W jakim celu autor idealizuje bohaterów? Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Kroniki polskiej Galla Anonima. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Kronika polska autorstwa Galla Anonima to jeden z najstarszych dokumentów polskiej historii. To źródło wiedzy na temat najwcześniejszych momentów z rodzenia się państwa polskiego. Dziś jednak wiemy, że dzieło to powstawało na wyraźne zamówienie władców, dlatego nie było wolne od pewnych koloryzacji czy wyolbrzymień, choćby w przypadku opisu sylwetek historycznych władców.

Różnice i podziały społeczne jako źródła konfliktów. Omów zagadnienie na podstawie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Bardzo trudno jest doprowadzić do sytuacji, w której wszyscy członkowie danego społeczeństwa posiadaliby ten sam status majątkowy i czuliby się pod tym względem dobrze. Ludzie różnią się od siebie i choć powinni posiadać takie same prawa, to jednak nadal pozostanie wiele różnic. Na przestrzeni wieków, podziały te prowadziły do wielu konfliktów, z którym wiele kończyło się niestety rozlewem krwi na wielką skalę. 

Historia jako tworzywo literackie. Rozważ sposoby i funkcje przetwarzania wydarzeń historycznych przez literaturę. W pracy odwołaj się do Nocy listopadowej Stanisława Wyspiańskiego, utworów literackich z dwóch wybranych epok i wybranego kontekstu.

Nie od dziś wiadomo, że jednym z najchętniej wykorzystywanych źródeł literackich jest historia. Wydarzenia, które rzeczywiście miały miejsce w historii, wydają się nam ciekawsze niż fikcja, ponieważ dotyczyły ludzi, takich jak my, być może naszych przodków.

Motyw oblężonego miasta. Omów zagadnienie na podstawie „Dżumy” Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Oblężenie można rozumieć na przynajmniej kilka sposobów. Najbardziej podstawowym z nich jest sytuacja, w której do oblężenia dochodzi w czasie wojny i jedna armia izoluje jakieś miasto, lub zamek od świata zewnętrznego, by wymów na jego włodarzach kapitulację. Literatura jednak pokazuje, że to nie jedyne rozumienie oblężenia. Jeden z takich przypadków opisuje Dżuma Alberta Camusa. 

Kon­flik­ty jako źró­dło li­te­rac­kie­go ob­ra­zu woj­ny. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Ilia­dy Ho­me­ra. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Iliada to jedno z najważniejszych dzieł kultury śródziemnomorskiej. Epicka opowieść, która wyznaczyła na wieleset lat sposób, w jakim artyści wypowiadali się na najbardziej uniwersalne tematy świata. To opowieść o wielkiej wojnie, w którą wplecione są uczucia, historie i interesy poszczególnych jednostek. Trudno jest pisać o czymś tak potwornym jak wojna, jednak dzięki takim świadectwom jak Iliada, jesteśmy w stanie zobaczyć, jak opisywano ją tysiące lat temu. 

Literacki obraz polskiej arystokracji. Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Polska przez wieleset lat była państwem rządzonym przez szlachtę – warstwę uprzywilejowaną społecznie ze względu na posiadane dobra, lub pochodzenie. Najbogatszą klasę szlachty stanowiła arystokracja, z której wywodzili się nieraz książęta i królowie. Przetrwała ona w szczątkowej formie do dziś, choć nie ma już żadnego znaczenia społecznego.

W jakim celu literatura ukazuje wyidealizowany obraz danej społeczności? Omów zagadnienie na podstawie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Mówi się, że literatura jest pięknym kłamstwem. Można na to patrzeć z dwóch stron. Z jednej rzeczywiście jest wytworem ludzkiej wyobraźni, fikcją, światem przetworzonym przez wyobraźnię i wrażliwość konkretnego człowieka. Z drugiej jednak opiera się ona na świecie realnym i opisuje sytuacje, zdarzenia, miejsca i ludzi, którzy – nawet jeśli nigdy nie istnieli – są prawdopodobni, bliscy nam. Owszem, literatura niekiedy ubarwia i idealizuje przedstawiany czytelnikom świat, lecz przecież właśnie po to po nią sięgamy.