Epos – definicja, główne cechy, przykłady

Autor: Grzegorz Paczkowski

Dzisiaj raczej trudno byłoby znaleźć literata, który zajmowałby się tworzeniem eposów. Mimo to gatunek ten nadal pozostaje ważnym elementem naszej tradycji literackiej. Przez tysiąclecia swojego istnienia był określany, definiowany i interpretowany bardzo różnie, jednak dzisiaj dysponujemy już dokładną wykładnią tego, czym jest epos i jakie miejsce zajmuje w literaturze. 

Epos – definicja

Epos jest to jeden z najwcześniej wykrystalizowanych gatunków literackich w naszym kręgu kulturowym. W początkach swojego istnienia był to utwór (zazwyczaj śpiewany) poetycki, którego tematem były sprawy związane z mitologią, religią, duchowością, historią, legendami o bohaterach i herosach oraz przeplataniem się wszystkich tych wątków. Były to utwory długie, wielowątkowe, zawierające w sobie bardzo obszerne opisy zarówno bohaterów, jak i miejsc, przedmiotów czy zjawisk atmosferycznych. Układali je i wygłaszali je wędrowni śpiewacy – bardowie. Eposy były sposobem na przekazywanie z pokolenia na pokolenie wierzeń ludowych, opowieści mitologicznych, wersji ważnych wydarzeń historycznych. Służyły wzmacnianiu tożsamości narodowej i religijnej, a także kulturowej. Stanowiły jeden z podstawowych gatunków literackich w starożytności, a ich treść obecna jest w kulturze popularnej do dzisiaj. 

Epos – główne cechy

Epos to przede wszystkim utwór pisany wierszem, choć w treści jest zgoła epicki. Dotyczyć musi pewnej zbiorowości lub pewnych zbiorowości (narodów, grup etnicznych, itp). Jego treścią przeważnie są konflikty, starcia zbrojne, oblężenia, wojny, migracje. W akcje eposów wmieszane są elementy metafizyczne – w starożytnej Grecji bardzo często była to obecność bogów i bóstw olimpijskich, którzy nie tylko patronowali poszczególnym bohaterom, lecz również bezpośrednio brali udział w fabule i zmieniali jej bieg. W eposie do czynienia mamy z narratorem trzecioosobowym, nieuczestniczącym bezpośrednio w opisywanych przez siebie wydarzeniach, wszechwiedzącym, opowiadającym z perspektywy. Narrator na początku wygłasza inwokację, czyli rozbudowaną apostrofę do bóstwa z prośbą o zesłanie natchnienia. 

Akcja przedstawiona w eposie bardzo często jest fragmentaryczna. Nie stanowi opowieści przyczynowo-skutkowej. Jest raczej zbiorem nawiązujących do siebie scen, które w połączeniu mają dać odbiorcy pełny obraz danej historii. Przerywnikami w jej opowiadaniu są często rozbudowane opisy lub porównania homeryckie, które mają za zadanie zawiesić uwagę czytelnika i wzmocnić napięcie akcji. Jeśli chodzi o aspekt techniczny, eposy były pisane heksametrem, czyli specyficznym wierszem o charakterystycznej mierze. 

Eposy przedstawiają losy zbiorowości w przełomowych dla nich samych momentach dziejów. Zbiorowości te mają swoich reprezentantów, przeważnie wybitne jednostki, herosów, obdarzonych nieziemskimi umiejętnościami i pochodzeniem. Epos pisany jest zawsze bardzo podniosłym i patetycznym stylem, co ma podkreślać istotność opisywanych wydarzeń. Opisywane historię rozgrywają się w bardzo krótkim przedziale czasowym. 

Przykłady eposów

Do najsłynniejszych eposów starożytnych zaliczamy np.:

  • Iliadę Homera;
  • Odyseję Homera;
  • Eneidę Wergiliusza;
  • Epos o Gilgameszu nieznanego autora.

Dodaj komentarz