Życie – interpretacja wiersza

Głównym ograniczeniem podmiotu lirycznego jest dusza. Nazywają ją „pęcherzem pełnym strachu”, co doskonale ukazuje jego negatywny stosunek. Złe emocje również są nieodłącznym elementem ludzkiego życia i należy się z nimi pogodzić, zaakceptować je, by nie osiadały w duszy i nie ciążyły w niej latami. Całkowita wolność objawia się dla niego jednak w całkowitym pozbyciu się duszy. Można to interpretować jako śmierć lub wyzbycie się wyższych wartości, co ukazuje przywołane w ostatnim wersie „tarzanie się w piachu”. Ciężar, który niesie za sobą dusza narzuca jedynie ograniczenia — bez niej człowiek może być prawdziwie wolny: swobodny, naturalny i pozbawiony powstrzymujących go konwenansów. Co ważne, określenie duszy nie odnosi się do wartości religijnych, potępienia czy zbawienia. Dusza ma tu znaczenie jedynie metaforyczne jako myśli, które każą działać nam zgodnie z normami społecznymi, zachowywać się w sposób akceptowalny dla ogółu etc.

Wiersz, jak zostało już wspomniane, propaguje ideę witalizmu. Nurt ten, zapoczątkowany przez Henriego Bergsona eksponuje siły życiowe, które tkwią w człowieku i wszelkich stworzeniach, zjawiskach przyrody. Energia, która rządzi całym stworzeniem ma charakter niematerialny, nie da się jej zbadać w sposób empiryczny czy naukowy. Mimo to witaliści wysoko cenili biologizm, a nie sferę psychiki człowieka. Popularność nurtu doprowadziła do zmian w charakterze poezji w XX wieku. Artyści skupiali się na tematach przyziemnych, opisywaniu szarej i zwykłej codzienności w celu stworzenia jej maksymalnie dostępnej dla wszystkich grup społecznych. W Polsce nurt reprezentowali głównie członkowie grupy literackiej Skamander, do której należeli m.in. Iwaszkiewicz i Tuwim. Rozwój ten był możliwy dzięki zmianom społecznym, po odzyskaniu przez Rzeczpospolitą niepodległości artyści nie musieli skupiać się na tematyce narodowo-wyzwoleńczej i podtrzymywać ludzi na duchu. Nowe pokolenie poetów postanowiło nakłonić czytelników do szczerego cieszenia się życiem, co stanowiło odskocznię po traumie związanej z I wojną światową. 

Dodaj komentarz

x