Jak li­te­ra­tu­ra przed­sta­wia kon­trast mię­dzy świa­tem bie­dy a świa­tem bo­gac­twa? Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie Lal­ki Bo­le­sła­wa Pru­sa. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst

Nasz świat chyba od zawsze dzielił się na biednych i bogatych, tak już zapewne będzie zawsze. Jedyne, co możemy zmienić, to swoje myślenie i zachowanie. Tylko w ten sposób można będzie kiedyś wreszcie doprowadzić do sytuacji, w której zniwelowane zostaną tak drastycznie wyraźne podziały społeczne, a przede wszystkim zniwelowana zostanie wzajemna niechęć pomiędzy przedstawicielami różnych społecznych warstw. 

Dodaj komentarz