Stanisław Grochowiak – biografia

Autor: Anna Morawska

Sta­ni­sław Gro­cho­wiak uro­dził się 24 stycz­nia 1934 roku w Lesz­nie. Dzie­ciń­stwo spę­dził, ukry­wa­jąc się ra­zem z mat­ką w oku­po­wa­nej War­sza­wie. Pod­jął pró­bę stu­dio­wa­nia na uni­wer­sy­te­cie w Po­zna­niu pod ką­tem fi­lo­lo­gii pol­skiej, jed­nak po kil­ku ty­go­dniach zre­zy­gno­wał. Prze­pro­wa­dził się do Wro­cła­wia, gdzie pra­co­wał w cza­so­pi­śmie „Wro­cław­ski Ty­go­dnik Ka­to­lic­ki”. W 1951 roku na­pi­sał de­biu­tanc­kie utwo­ry Ave Maria oraz Notuję Deszcz, któ­re zna­la­zły się na ła­mach do­dat­ku „W oczach mło­dych”. Pięć lat póź­niej wy­dał pierw­szy to­mik po­etyc­ki Ballada rycerska.

Z ra­cji de­ka­dy de­biu­tu oraz sty­li­sty­ki Sta­ni­sła­wa Gro­cho­wia­ka za­li­cza się do po­ko­le­nia Współ­cze­sno­ści. Po po­wro­cie do War­sza­wy pu­bli­ko­wał w ko­lej­nych cza­so­pi­smach: „Za i prze­ciw”, „Współ­cze­sność”, „Nowa Kul­tu­ra” czy „Po­ezje”. Li­te­rac­ko speł­niał się tak­że jako dra­ma­turg (Szachy, 1961; Partita na instrument drewniany, 1962; Chłopcy, 1964) oraz pro­za­ik. Z tej ostat­niej for­my szyb­ko zre­zy­gno­wał. Cier­piał na cho­ro­bę al­ko­ho­lo­wą, co do­pro­wa­dzi­ło go do przed­wcze­snej śmier­ci – zmarł 2 wrze­śnia 1976 roku w War­sza­wie.

Dodaj komentarz