Konflikt racji moralnych. Omów zagadnienie na podstawie Antygony Sofoklesa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Moralność to szalenie skomplikowany dział filozofii. Rzeczywistość nie jest zerojedynkowa i niekiedy bardzo trudno jest znaleźć rozsądną granicę pomiędzy tym, co dobrze, i tym co złe. Filozofowie i myśliciele od tysięcy lat próbują odnaleźć najlepsze sposoby na ocenę otaczającego nas świata i naszych czynów, które mają miejsce w jego ramach. Nie istnieją jednak jednoznaczne odpowiedzi.

Kreacje kobiece w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Kobiety są przedstawiane w literaturze na najróżniejsze sposoby. Niekiedy bywają zwiewnymi muzami, eterycznymi istotami, które swoją urodą i miłością inspirują innych do wielkich rzeczy. Innym razem to „famme fatale”, które wodzą mężczyzn na pokuszenie, a później porzucają ich zrozpaczonych i oszukanych. Bywają zarówno bohaterkami, jak i zdrajczyniami. Osobami charyzmatycznymi i stanowczymi oraz zalęknionymi i cichymi. 

Jakie postawy przyjmuje człowiek w obliczu trudnych decyzji życiowych? W pracy odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego i wybranych kontekstów.

Każdy z nas w życiu napotyka większe lub mniejsze trudności. Niekiedy stajemy jednak w obliczu sytuacji bardzo trudnych, od rozwiązania których zależy całe nasze przyszłe życie. To momenty, w których tak naprawdę dowiedzieć się możemy wiele o sobie samych. Nie każdy jednak potrafi wykorzystać taką okazję i wyciągnąć z niej lekcję. Bywa, że ludzie uciekają od trudności, odsuwają je od siebie, nie chcąc doprowadzić do konfrontacji ze strachu, wstydu lub braku wiary we własne siły. Wachlarz postaw jakie człowiek może przyjąć wobec takich chwil i decyzji jest naprawdę szeroki. 

Antygona – motywy literackie

Antygona Sofoklesa to jedna z najsłynniejszych i najbardziej kanonicznych tragedii antycznych. To opowieść o podstawowych wartościach ludzkich, takich jak odwaga, lojalność, męstwo, uczciwość, poświęcenie, moralność.

Jak li­te­ra­tu­ra an­tycz­na przed­sta­wia tra­gizm ludz­kie­go losu? Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie An­ty­go­ny So­fo­kle­sa. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Już literatura antyczna pochylała się nad losem ludzkim i różnymi jego aspektami. Szczególnie wiele miejsca poświęcone zostało tragediom i dramatom, jakie nieustannie nękały ludzi od początku ich istnienia. Literatura antyczna poświęciła temu cały gatunek, jakim jest tragedia. Opisywani w nich bohaterowie dotykani byli najróżniejszymi nieszczęściami, stawali przed wyborami niemożliwymi do przeprowadzenia, które ostatecznie prowadziły ich do jeszcze bardziej skomplikowanych i nieszczęśliwych sytuacji. Przedstawienie tragizmu ludzkiego losu znaleźć można w takich dziełach jak tragedie „Król Edyp” oraz „Antygona” Sofoklesa.

Bunt – siła destrukcyjna czy twórcza? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Antygony Sofoklesa oraz innych tekstów kultury.

Ponoć w życiu każdego człowieka następuje w pewnym momencie, tzw. „okres buntu”, najczęściej pokrywa się on z momentem wchodzenia w fizyczną i emocjonalną dojrzałość. To naturalne, że kiedy człowiek jest bardzo chłonny, poznaje świat, odkrywa swoje upodobania, ma tendencje do sprzeciwiania się rzeczom, które mu nie odpowiadają.

Antygona – streszczenie

„Antygona” to tragedia Sofoklesa, która ukazała się w 442 roku p.n.e. Utwór uznawany jest za arcydzieło literatury światowej i nazywany tragedią władzy. Opowiada historię dziewczyny, która postanowiła pochować zmarłego brata, łamiąc rozkaz króla, przez co zostaje skazana na śmierć.