Jak li­te­ra­tu­ra an­tycz­na przed­sta­wia tra­gizm ludz­kie­go losu? Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie An­ty­go­ny So­fo­kle­sa. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Już literatura antyczna pochylała się nad losem ludzkim i różnymi jego aspektami. Szczególnie wiele miejsca poświęcone zostało tragediom i dramatom, jakie nieustannie nękały ludzi od początku ich istnienia. Literatura antyczna poświęciła temu cały gatunek, jakim jest tragedia. Opisywani w nich bohaterowie dotykani byli najróżniejszymi nieszczęściami, stawali przed wyborami niemożliwymi do przeprowadzenia, które ostatecznie prowadziły ich do jeszcze bardziej skomplikowanych i nieszczęśliwych sytuacji. Przedstawienie tragizmu ludzkiego losu znaleźć można w takich dziełach jak tragedie „Król Edyp” oraz „Antygona” Sofoklesa.

Bunt – siła destrukcyjna czy twórcza? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Antygony Sofoklesa oraz innych tekstów kultury.

Ponoć w życiu każdego człowieka następuje w pewnym momencie, tzw. „okres buntu”, najczęściej pokrywa się on z momentem wchodzenia w fizyczną i emocjonalną dojrzałość. To naturalne, że kiedy człowiek jest bardzo chłonny, poznaje świat, odkrywa swoje upodobania, ma tendencje do sprzeciwiania się rzeczom, które mu nie odpowiadają.

Antygona – streszczenie

„Antygona” to tragedia Sofoklesa, która ukazała się w 442 roku p.n.e. Utwór uznawany jest za arcydzieło literatury światowej i nazywany tragedią władzy. Opowiada historię dziewczyny, która postanowiła pochować zmarłego brata, łamiąc rozkaz króla, przez co zostaje skazana na śmierć.

x