Romantyczność – interpretacja

Utwór Adama Mickiewicza „Romantyczność” wchodzi w skład zbioru „Ballady i romanse”, wydanego w 1822 roku. Publikacja tego tomu jest uznawana za początek polskiego romantyzmu. Autor zestawił ze sobą światopogląd oświeceniowy i romantyczny.

Romantyczność – analiza utworu

Ballada to gatunek synkretyczny. Łączy w sobie cechy epiki (obecność narratora), dramatu (dialogi) oraz liryki (budowa wierszowana, rymy). Utwór składa się z piętnastu strof o różnej liczbie wersów. Ilość zgłosek w obrębie wersu również nie jest stała. Pojawiają się rymy krzyżowe.

O wydarzeniach opowiada narrator, który również bierze w nich udział i zabiera głos. Jest wykształconym mężczyzną, ale staje po stronie prostego ludu, a nie racjonalnie myślącego Starca. Bohaterami ballady są Karusia, zmarły Jasieńko, Starzec oraz mieszkańcy miasteczka. Utwór stanowi przykład romantycznej fascynacji ludowością. Poeta zastosował elementy gwary ludowej („dzie­wecz­ko”, „ty­żeś to w nocy”, „dziew­czy­na duby sma­lo­ne bre­dzi”, „oczki”).

Warstwa stylistyczna utworu jest rozbudowana. Pojawiają się liczne epitety („dzień bia­ły”, „ży­we­go du­cha”, „mar­twa opo­ka”, „bia­ła su­kien­ka”, „zim­ne dło­nie”, „złych lu­dzi”, „duby sma­lo­ne”, „prawd ży­wych”) oraz wykrzyknienia („Słu­chaj, dzie­wecz­ko!”, „To ty, Ja­sień­ku! Ach! i po śmier­ci ko­cha!”, „Ach, to on! lica two­je, oczki two­je!”, „Przy­ci­śnij mnie, do ust usta!”, „Ach, jak tam zim­no musi być; w gro­bie! Umar­łeś! tak, dwa lata!”, „Mój Boże!”, „Ach! stój, Ja­sień­ku!”, „Nie znasz prawd ży­wych, nie oba­czysz cudu! Miej ser­ce i pa­trzaj w ser­ce!”). Zastosowano także metafory („du­chy kar­czem­nej two­rem ga­wie­dzi, w głup­stwa wy­wa­rzo­ne kuź­ni”, „wi­dzisz świat w prosz­ku, w każ­dej gwiazd iskier­ce”), personifikacje („mar­twe znasz praw­dy”, „prawd ży­wych”), porównania („to jak mar­twa opo­ka nie zwró­ci w stro­nę oka”, „sam ty bia­ły jak chu­s­ta”), zdrobnienia („dzie­wecz­ko”, „po­ma­leń­ku”, „Ja­sień­ka”, „sukienka”, „szkieł­ku”), pytania retoryczne („Ty już umar­łeś?”, „Cze­go się boję mego Ja­sień­ka?”, „To może we śnie?”) oraz powtórzenia („lica two­je, oczki two­je”, „do ust usta”, „i ja to sły­szę, i ja tak wie­rzę”, „miej ser­ce i pa­trzaj w ser­ce”). 

Romantyczność – interpretacja ballady

Ballada jest uznawana za literacki manifest polskiego romantyzmu. Powstała w styczniu 1821 roku, gdy Mickiewicz przebywał w Wilnie. Jest drugim utworem zbioru „Ballady i romanse”, zaraz po sentymentalnym wstępie zatytułowanym „Pierwiosnek”. Otwiera nie tylko debiutancki zbiór poezji Mickiewicza, ale też nową epokę polskiej literatury.

Utwór zrywa z ideałami epoki oświecenia i przedstawia światopogląd młodego pokolenia romantyków. Mickiewicz starał się opisać przewagę intuicji nad rozumem na przykładzie historii zakochanej do szaleństwa Karusi. Ballada w czasach jej publikacji była utworem dość kontrowersyjnym. Autor wszedł w polemikę z Janem Śniadeckim, autorem „Rozprawy o pismach klasycznych i romantycznych”. Mickiewiczowi zarzucano również zbyt śmiałą erotykę.

Utwór składa się z dwóch części. Pierwsza z nich przedstawia losy Karusi. Dziewczyna nie może pogodzić się ze śmiercią swojego ukochanego Jasieńka. Chłopak odszedł dwa lata temu, ale Karusia wciąż nie wróciła do normalnego funkcjonowania. Dziewczyna zachowuje się, jakby odeszła od zmysłów, w środku dnia widzi ukochanego w środku miasteczka i z nim rozmawia. Karusia myśli, że jest noc i potajemnie spotyka się w domu z Jasieńkiem. Obawia się, że usłyszy ją macocha. Żali się ukochanemu na swój los, czuje się samotna wśród ludzi, którzy jej nie rozumieją.

Dodaj komentarz