Rola wspo­mnień w ży­ciu czło­wie­ka. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie Lal­ki Bo­le­sła­wa Pru­sa. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst

Autor: Grzegorz Paczkowski

Wspomnienia odgrywają w życiu człowieka ogromną rolę. Niektórym służą tylko do poprawienia sobie humory, kiedy w zimny jesienny wieczór wspominają upalne lato. Innym jednak zasoby ich pamięci pomagają radzenie sobie z trudną rzeczywistością: z samotnością, z frustracją, niezrealizowanymi młodzieńczymi marzeniami, czy z utratą ukochanych osób. Zdecydowanie warto korzystać z życia pełnymi garściami, by „wyprodukować” jak największą ilość dobrych wspomnień. Nigdy bowiem nie wiemy, kiedy będziemy musieli użyć ich, by pomóc sobie samym, lub innym w naszym otoczeniu. 

Dodaj komentarz