Roz­pra­wa z na­ro­do­wy­mi mi­ta­mi. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie We­se­la Sta­ni­sła­wa Wy­spiań­skie­go. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Autor: Grzegorz Paczkowski

W XX wieku szlachta była już stanem anachronicznym, niektórzy jednak próbowali nadal żyć w sposób wygodny, ignorując dynamicznie zmieniającą się codzienność. Przy tym nie brali na siebie również obowiązków wyższych klas, nie dawali przykładu, nie interesowały ich sprawy państwa ani narodu polskiego. Żeromski dał więc kolejny dowód tego, że szlachta polska musiała przestać istnieć. 

Dodaj komentarz