Tra­gicz­ny los jed­nost­ki i zbio­ro­wo­ści jako mo­tyw li­te­rac­ki. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie Od­pra­wy po­słów grec­kich Jana Ko­cha­now­skie­go. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Sytuacje tragiczne pokazują nam, kim naprawdę jesteśmy, ile jesteśmy warci i jakie wartości cenimy najbardziej. Dotyczy to zarówno jednostek, jak i całych społeczeństw, czy narodów. Niekiedy dramat pojedynczego człowieka przekłada się na dramat zbiorowości, lub odwrotnie. Nieodmiennie jest to bardzo dogłębnie eksplorowany motyw literacki, który nigdy nie zostanie wyczerpany, tak jak nigdy nie otrzymamy jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, po co istnieje cierpienie i czy rzeczywiście ma ono jakikolwiek metafizyczny sens, czy jest tylko efektem naszych błędów, lub ogólnego chaosu, jakim jest życie każdego człowieka. 

Dodaj komentarz