Zdążyć przed Panem Bogiem – plan wydarzeń

Autor: Grzegorz Paczkowski
 1. Rozpoczyna się powstanie w getcie warszawskim. 
 2. Następuje skrótowa opowieść o losach Marka Edelmana, codzienności życia w getcie, powstaniu i jego dalszych losach, aż do upadku. 
 3. Edelman opowiada o codzienności w getcie oraz o propagandzie niemieckiej dotyczącej wywózek z Umschlagplatzu. 
 4. Narrator opowiada o Mordechaju Anielewiczu – pierwszemu dowódcy powstania, który był na początku pełen zapału, lecz uległ zapaści psychicznej widząc ogrom klęski powstania i odebrał sobie życie. 
 5. Następuje refleksja o murze getta i widocznej spoza niego części aryjskiej. 
 6. Edelman opowiada o swojej roli gońca w szpitalu w getcie i o wiążących się z tą funkcją przywilejach. 
 7. Po wojnie Edelman bardzo często spotykał się z zarzutami deheroizacji powstania w getcie, ponieważ opowiadał o nim w sposób realistyczny i pozbawiony mitologizacji. 
 8. Rozważania na temat piękna i godności śmierci, sprowokowane wspomnieniem Krystyny Krahelskkiej. 
 9. Opis życia, kariery oraz osobowości doktora Jana Molla, który w przyszłości miał się stać autorytetem zawodowym dla Edelmana. 
 10. Wspomnienia Edelmana związane z funkcjonowaniem ambulatorium na terenie getta; opis drastycznych praktyk, których dopuszczały się młode pielęgniarki, by chronić pacjentów przed wywózką lub dzieci przed śmiercią w komorach gazowych.
 11. Opis powojennego spotkania Edelmana z córką Lejkina – kolaboranta i szefa żydowskiej policji w getcie, który został zabity wyrokiem Żydowskiej Organizacji Bojowej. 
 12. Drastyczny opis zniszczenia getta oraz ucieczki z niego. 
 13. Marek Edelman opowiada o tym, jak trafił na studia medyczne oraz, jaka misja przyświeca mu od lat przy wykonywaniu zawodu kardiochirurga. 
 14. Opis tego, z jaką reakcją spotkało się powstanie w getcie warszawskim w 1943 roku w opinii światowej. 
 15. Anatomiczny opis funkcjonowania ludzkiego serca. 

Dodaj komentarz