Pielgrzym – interpretacja wiersza

Wiersz „Pielgrzym” Adama Mickiewicza jest czternastym utworem w cyklu „Sonetów krymskich”. Bohater liryczny tęskni za ojczyzną, a topos homo viator przejawia się we wszystkich sonetach. Zachwyt nad pięknem przyrody Krymu łączy z refleksjami na temat życia, tworzenia i kultury chrześcijańskiej oraz orientalnej.

Obłoki – interpretacja wiersza

Wiersz Obłoki to utwór pochodzący z tomu Trzy zimy, wydanego 1936 roku – cały zbiór charakteryzuje międzywojenny katastrofizm. Jego autorem jest Czesław Miłosz, wybitny polski poeta rozpoznawany na całym świecie, eseista, tłumacz i historyk, a także laureat literackiej Nagrody Nobla.

Do młodych – interpretacja wiersza

Utwór Adama Asnyka stanowi manifest pozytywistyczny. Jest jednym z niewielu przykładów liryki w tej epoce (większość autorów koncentrowała się na prozie – nowelach, powieściach, opowiadaniach). Treść kieruje do młodych, w których rękach jest rzeczywistość.

Miejmy nadzieję – interpretacja wiersza

Miejmy nadzieję to zagrzewający do walki wiersz autorstwa Adama Asnyka. Był to polski poeta i dramatopisarz tworzący w okresie pozytywizmu, a także redaktor, filozof i członek Rządu Narodowego. Jego dorobek artystyczny – z uwagi na różnorodne role, jakie pełnił w życiu – łączył idee zaczerpnięte z romantyzmu, pozytywizmu, a także filozofii i socjologii.

Maria Konopnicka – biografia

Ma­ria Ko­nop­nic­ka to pol­ska no­we­list­ka i po­et­ka, uwa­ża­na za jed­ną z naj­wy­bit­niej­szych przed­sta­wi­cie­lek okre­su re­ali­zmu. Była tak­że tłu­ma­czem i kry­ty­kiem li­te­rac­kim. Uro­dzi­ła się 23 maja 1842 roku w Su­wał­kach, jako cór­ka Jó­ze­fa Wa­si­łow­skie­go i Scho­la­sty­ki z Tur­skich. Pierw­sze lata swo­je­go ży­cia spę­dzi­ła w Su­wał­kach, a w 1849 roku, w wie­ku sied­miu lat, prze­nio­sła się wraz z ro­dzi­ca­mi do Ka­li­sza, gdzie za­miesz­ka­li w pa­ła­cu Pu­chal­skich.

Jan Ka­spro­wicz – biografia

Jan Ka­spro­wicz uro­dził się 12 grud­nia 1860 r. w Szym­bo­rzu, obec­nie sta­no­wią­cym dziel­ni­cę Ino­wro­cła­wia. Był sy­nem Pio­tra oraz Jó­ze­fy z domu Klo­ftów, po­sia­dał trzy­na­ścio­ro ro­dzeń­stwa. Jego dzie­ciń­stwo zwią­za­ne jest z le­gen­dą o cu­dow­nym uzdro­wie­niu. Le­gen­da gło­si, że po­dob­nie jak Adam Mic­kie­wicz, do­znał cu­dow­ne­go ozdro­wie­nia ze śmier­tel­nej cho­ro­by w wie­ku mło­dzień­czym. Jego mat­ka po­wią­za­ła to z bo­ską wolą, swo­ją re­li­gij­no­ścią i cu­dow­ną mocą ob­ra­zu św. Wa­len­te­go.

Jan Kochanowski – biografia

Jan Ko­cha­now­ski to je­den z naj­bar­dziej zna­nych pol­skich po­etów, któ­re­go do dzi­siaj uwa­ża się za na­le­żą­ce­go do gro­na naj­wy­bit­niej­szych twór­ców re­ne­san­so­wych w Eu­ro­pie. Za rok uro­dze­nia po­ety uzna­je się rok 1530. Jan Ko­cha­now­ski przy­szedł na świat w Sy­cy­no­wie, jako syn Anny i Pio­tra her­bu Kor­win, któ­ry był sę­dzią ziem­skim san­do­mier­skim i ko­mor­ni­kiem gra­nicz­nym.

Nic dwa razy – interpretacja wiersza

Wiersz „Nic dwa razy” to jeden z najpopularniejszych utworów polskiej noblistki, Wisławy Szymborskiej. Powodzenie utworu można przypisać licznym aranżacjom muzycznym, jakie skomponowano do tekstu. Najbardziej znane należą do Kory, Janusza Radka i Łucji Prus. To wszystko dzięki formie stylizowanej na piosenkę, która mimo głębokiego przekazu spełnia wymogi rozrywkowe.

Psalm 91 – interpretacja wiersza

Psalm 91 Jana Kochanowskiego stanowi jeden z wielu zawartych w „Psałterzu Dawidowym”. Jest to utwór o charakterze dydaktycznym. Stanowi ważny zabytek języka polskiego, a klasycystyczna harmonijna forma ukazuje styl renesansowej poezji.