Zapach – interpretacja

Kazimierz Wierzyński to polski poeta, eseista i prozaik, który oprócz tego był także emigrantem, zmuszonym przez trudną sytuację w ojczyźnie do opuszczenia jej. W jego dziełach w związku z tym często można było rozpoznać tematykę patriotyczną, związaną z odzyskiwaniem przez kraj niepodległości. Za inspirację służyła mu także między innymi epoka polskiego romantyzmu.

Kufer – interpretacja

Wiersz „Kufer” (1964) Kazimierz Wierzyński napisał pod wpływem palących go emocji, nie dających mu spokoju i wytchnienia, z którymi borykał się przez większość swojego życia. Z powodu swojego pochodzenia i czasu w którym się urodził spotykało go bardzo przykre niejednokrotnie, traktowanie ze strony osób, które przekonane były o niższości jego pochodzenia. 

Dyskobol – interpretacja

Kazimierz Wierzyński był polskim poetą i prozaikiem, debiutował w dwudziestoleciu międzywojennym. Jego wczesna twórczość ma w sobie wiele radości życia, która przygasa wraz z nadchodzącym wybuchem wojny. Współtworzył grupę poetycką “Skamander”.

Ojczyzna chochołów – interpretacja

Wiersz pt. „Ojczyzna chochołów” pochodzi z wydanego 1936 tomu poezji „Wolność tragiczna” Kazimierza Wierzyńskiego.  Utwór przesycony dużą dozą tragizmu, opisuje sytuację w Polsce w okresie międzywojennym. Autor dosadnie opisuje wygląd kraju po I wojnie światowej, ubóstwo , sytuację chłopów i polskiej wsi.

Słyszę czas – interpretacja

Wiersz „Słyszę czas” Kazimierza Wierzyńskiego pochodzi z ostatniego tomiku poety Skamandra „Sen mara”, wydanego w 1969 roku. Utwór należy do liryki refleksyjno – filozoficznej. Tematem wiersza jest przemijanie, ulotność życia człowieka ukazana w opozycji do wieczności.

Zielono mam w głowie – interpretacja

Wiersz „Zielono mam w głowie” autorstwa Kazimierza Wierzyńskiego pochodzi z wydanego w 1919 roku debiutanckiego tomiku poezji „Wiosna i wino”. Dzieło utrzymane jest w lekkiej, a zarazem entuzjastycznej i radosnej tonacji, typowej dla wczesnej poezji działających w dwudziestoleciu międzywojennym Skamandrytów. Autor zawarł w nim swój osobisty pogląd na sztukę oraz rolę poety, dlatego utwór ten można niejako nazwać jego poetyckim manifestem i programowym dziełem artysty.

Kazimierz Wierzyński – krótka biografia

Ka­zi­mierz Wie­rzyń­ski uro­dził się 27 sierp­nia 1894 roku w Dro­ho­by­czu jako Ka­zi­mierz Wir­stle­in. Uczęsz­czał na fi­lo­lo­gię pol­ską, fi­lo­zo­fię i ro­ma­ni­sty­kę na Uni­wer­sy­te­cie Ja­giel­loń­skim oraz sla­wi­sty­kę na wie­deń­skiej uczel­ni. W 1913 roku po­wstał de­biu­tanc­ki utwór Hej, kiedyż, kiedyż uka­za­ny w cza­so­pi­śmie „1863”, a w 1919 roku – to­mik po­etyc­ki Wiosna i wino. Pierw­szą woj­nę świa­to­wą spę­dził w sze­re­gach le­gio­nu Wschod­nie­go Jó­ze­fa Hal­le­ra, za co tra­fił do nie­wo­li ro­syj­skiej. Po­wró­ciw­szy do War­sza­wy, za­an­ga­żo­wał się w li­te­rac­ką eli­tę, wraz z m.in. Tuwimem za­ło­żył gru­pę po­etyc­ką Ska­man­der.

Memento – interpretacja

Kazimierz Wierzyński to poeta, prozaik i eseista tworzący w okresie międzywojnia, jak i w późniejszych latach. Był na stałe związany z takimi czasopismami jak Skamander czy Wiadomości Literackie. Choć jego twórczość często miała radosny wydźwięk, to jednak wiersz Memento charakteryzuje się odmiennym nastrojem – stanowi zbiór refleksyjnych przemyśleń na temat ludzkich dokonań oraz ich celu – zapomnieniu o nieuniknionym przemijaniu.

Skok o tyczce – interpretacja

Kazimierz Wierzyński to polski poeta i prozaik, tworzący w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Jest autorem zbioru wierszy Laur olimpijski, wydanego w roku 1927, który nagrodzony został szczególną nagrodą – złotym medalem Konkursu Literackiego IX Igrzysk Olimpijskich w Amsterdamie. Jednym z utworów, pochodzących ze wspomnianego tomu, jest Skok o tyczce – przedstawiający piękno tytułowej dyscypliny oraz niezwykły wysiłek sportowca.