Kordian – problematyka

Kordian Juliusza Słowackiego to dzieło wielowymiarowe i dotykające wielu wątków jednocześnie. Dramaty romantyczne, ze względu na swoją niezbyt ścisłą formalnie budowę, pozostawiają bardzo duże pole do interpretacji własnej czytelnika.

Czy Kordian zasługuje na miano arcydzieła literatury polskiej? Odpowiedź uzasadnij

Moim zdaniem, dramat Juliusza Słowackiego pt. Kordian, zdecydowanie zasługuje na miano arcydzieła literatury polskiej. Dzieło to bowiem nie jest jedynie pięknym wytworem wyobraźni artystycznej autora. Dramat ten to dzieło zaangażowane, stworzone po to, by uświadomić pewne kwestie ludziom swojego czasu, by spróbować zmienić pewne konkretne rzeczy w społeczeństwie polskim. 

Na czym polega winkelriedyzm w Kordianie?

Winkelriedyzm to pojęcie oznaczające najwyższe poświęcenie się jednostki dla dobra większej społeczności. Termin ten pochodzi od imienia szwajcarskiego bohatera narodowego – Winkelrieda – który w XIV wieku w bitwie rzekomo miał wrazić wszystkie włócznie wroga we własną pierś, czym ocalił swoich pobratymców i dał im szansę na wygraną.

Kordian – bohaterowie

Kordian Juliusza Słowackiego to jeden z najważniejszych dramatów polskiej literatury doby romantyzmu. Oczywiście, jak przystało na dramat romantyczny, dzieło to koncentruje się najmocniej na głównym bohaterze, jego życiu wewnętrznym, uczuciach, emocjach, przemyśleniach i przeżyciach.

Główne wątki w Kordianie

Kordian to polski dramat romantyczny autorstwa Juliusza Słowackiego. Jest to jedno z najwybitniejszych osiągnięć literatury polskiej tego okresu.

Czy jed­nost­ka fak­tycz­nie może wpły­wać na losy świa­ta, czy jest to tyl­ko mrzon­ka ar­ty­stów? Roz­waż pro­blem i uza­sad­nij swo­je sta­no­wi­sko, od­wo­łu­jąc się do po­da­ne­go frag­men­tu III części Dziadów, całego utworu Adama Mickiewicza oraz in­ne­go tek­stu kul­tu­ry

W wielu epokach panowało filozoficzno-artystyczne przekonanie o tym, że twórca, najczęściej poeta, jest jednostką wybitną, wręcz naznaczoną przez Boga, obdarzoną nieprawdopodobnymi możliwościami wieszczymi i poetyckimi. Przypisywano tym ludziom (a najczęściej oni sami sobie przypisywali) możliwość, czy wręcz powinność, przewodzenia całym narodom.

Charakterystyka porównawcza Konrada i Kordiana

Konrad i Kordian to dwaj wielcy bohaterowie polskiej literatury romantycznej. Pierwszy pochodzi z Dziadów cz. III Adama Mickiewicza, drugi zaś jest tytułowym bohaterem dramatu Juliusza Słowackiego. Ze względu na bardzo silne tendencje, jakie panowały w tamtej epoce, powyższych bohaterów wiele łączy, natomiast istnieje też szereg bardzo interesujących różnic pomiędzy nimi.