Charakterystyka Adama Cisowskiego

Adam Cisowski to główny bohater powieści Kornela Makuszyńskiego „Szatan z siódmej klasy”. Tytuł książki jest jego pseudonimem, nadanym przez profesora Gąsowskiego. Cisowski zasłynął rozwiązywaniem zagadek, których nikt inny nie potrafił rozwikłać. Przypisywano mu więc nadludzkie zdolności, porównując do szatana, brata diabła, krewnego czarownicy, jasnowidza lub cudotwórcy.

Makbet – bohaterowie

Głów­nym i ty­tu­ło­wym bo­ha­te­rem dra­ma­tu Szek­spi­ra jest Makbet. Do­wo­dzi woj­skiem w woj­nie szkoc­ko-nor­we­skiej. Jest wa­sa­lem i ku­zy­nem kró­la Dun­ka­na. Miesz­ka na zam­ku w In­ver­ness. Jego żona to bez­względ­na Lady Mak­bet. Mak­bet to postać dynamiczna, któ­ra zmie­nia się pod wpły­wem wy­da­rzeń, przed­sta­wio­nych w dra­ma­cie.

Herostrates – interpretacja wiersza

Utwór Jana Lechonia „Herostrates” ukazał się w debiutanckim tomiku poety „Karmazynowy poemat” w 1920 roku. Przedstawia kontrowersyjne poglądy autora i innych członków grupy literackiej Skamander na temat narodowych świętości w nowej Polsce. Poeta odcina się od romantycznego światopoglądu, a przede wszystkim mesjanizmu i martyrologii.

x