Funk­cje przed­mio­tów i po­sta­ci sym­bo­licz­nych w utwo­rze li­te­rac­kim. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie We­se­la Sta­ni­sła­wa Wy­spiań­skie­go. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Autor: Grzegorz Paczkowski

Symbolizm jest bardzo silnym narzędziem literackim i artystycznym, dlatego na przestrzeni wielu epok, rozmaici twórcy korzystali z niego tak obficie. Można przewidywać, że stosowanie symboli szybko się nie zestarzeje, ponieważ wraz z rozwojem cywilizacji, symboli będzie w naszym życiu coraz więcej i będą miały coraz więcej znaczeń i zastosowań. 

Dodaj komentarz