Przypowieść o talentach – streszczenie, interpretacja, problematyka

Autor: Grzegorz Paczkowski

Przypowieść o talentach – interpretacja

Przypowieść o talentach to fragment dość przewrotny i niejednoznaczny, który w zależności od podejścia, można interpretować na bardzo wiele sposobów. Najpopularniejsza jest jednak wykładnia zgodna z nauczaniem Kościoła Katolickiego. Mamy do czynienia z sytuacją, w której trzech służących zostaje przez swojego pana obdarowanych na pewien czas konkretnymi kwotami pieniędzy. Dwaj z nich pomnażają majątek, ostatni zaś nie robi ze swoją częścią nic, jedynie przechowuje ją do powrotu prawowitego właściciela. Kiedy ten powraca, chwali dwóch pierwszych za ich zaradność i gani trzeciego za brak inicjatywy.

Oczywiście, jak w przypadku wszystkich przypowieści, mamy tu do czynienia z opowiadaniem alegorycznym, w którym drugie dno stanowią sensy związane z wymiarem boskim. Według tego rozumowania, zamożny człowiek jest odpowiednikiem Boga, a jego trzej słudzy – ludzi. Bóg więc obdarza ludzi jakimiś darami, jakimś bogactwem, właśnie talentem (w języku polskim zbieżność fonetyczna tych dwóch wyrazów działa na korzyść interpretacji tej przypowieści). Zadaniem człowieka zaś jest dalsza praca, używanie swojego daru, rozwijanie talentu. Dla dobra innych oraz by później (po śmierci) zwrócić Bogu jego własność wraz z osobiście wypracowanym zyskiem. Prowadzi to do wniosku, że każdy człowiek jest obdarowany przez Boga i tylko od niego zależy, co ze swoim darem zrobi i czy na sądzie ostatecznym narazi się na wzgardę czy zasłuży na pochwałę i „wejdzie do radości swego pana”. Przypowieść ta więc ma dodatkowo za zadanie objaśnić nam relację, jaka zachodzi pomiędzy Bogiem a człowiekiem. 

1 komentarz do “Przypowieść o talentach – streszczenie, interpretacja, problematyka”

  1. Talenty – zdolności

    Ewangelia Mateusza rozdziały 25, wersety 14 -30. Czyli o talentach – zdolnościach „Będzie bowiem tak jak z człowiekiem, Jezusem Zbawicielem, który odjeżdżając, po zmartwychwstaniu wstąpił do nieba, przywołał swoje sługi, swoich uczniów i przekazał im swój majątek, swoją Ewangelię” „I dał jednemu pięć talentów – zdolności, dar łaski niczym nie zasłużony (Rz. 12,6-8) A drugiemu dwa talenty – zdolności, a trzeciemu jeden talent – zdolność, każdemu według jego zdolności – talentów i odjechał, wstąpił do nieba” „A ten który wziął, otrzymał pięć talentów – zdolności zaraz poszedł, obracał nimi, otrzymane talenty – zdolności użył do głoszenia Ewangelii Jezusa Zbawiciela i zyskał, dostał dalsze pięć talentów – zdolności, dar łaski” „Podobnie i ten, analogicznie do tego, który wziął, otrzymał dwa talenty – zdolności zyskał, dostał dalsze dwa talenty – zdolności do głoszenia Ewangelii Jezusa Zbawiciela” „A ten, który wziął, otrzymał jeden talent – zdolność odszedł, otrzymanego jednego talentu – zdolność nie użył do głoszenia Ewangelii Jezusa, wykopał dół w ziemi, grób dla nie użytego talentu – zdolność i ukrył pieniądze, talent – zdolność, dar łaski do głoszenia Ewangelii pana swego ” „A po długim czasie powraca pan, powtórne przyjście Jezusa Zbawiciela owych sług, z otrzymanymi talentami – zdolnościami i rozlicza się z nimi, użytymi talentami – zdolnościami” ” I przystąpiwszy ten, który wziął pięć talentów – zdolności przyniósł, dalsze pięć talentów – zdolności, rzekł: słowa, dźwięki, wibracje – nośniki mowy słów: Panie ! Pięć talentów – zdolności mi powierzyłeś, dostałem do użycia. Oto dalsze pięć talentów – zdolności zyskałem, dostałem” „Rzekł mu Pan jego, mowa słów do niego Pana jego: Dobrze, użyłeś otrzymane talenty – zdolności sługo dobry i wierny ! w użyciu otrzymanych talentów – zdolności. Nad tym, co małe, otrzymanymi talentami – zdolnościami byłeś wierny, w użyciu talentów – zdolności do głoszenia Ewangelii, wiele ci powierzę, z wieloma użytymi talentami – zdolnościami, wejdź do radości pana swego, wejdź do doskonałości talentów – zdolności użytych w Ewangelii Pana swego” „Potem przystąpił ten, przyszedł ten, który wziął, otrzymał dwa talenty – zdolności, i rzekł: słowa, dźwięki, wibracje – nośniki mowy słów Panie ! Dwa talenty – zdolności mi powierzyłeś, dałeś mi, oto dalsze, dwa talenty – zdolności zyskałem, dostałem” Werset 23 analogiczny do wersetu 21 „Wreście, w końcu przystąpił i ten, który wziął, otrzymał jeden talent – zdolność, i rzekł: słowa, dźwięki, wibracje – nośniki mowy słów, Panie ! Wiedziałem o tobie, z Ewangelii żeś człowiek twardy, w przestrzeganiu prawa miłości, że żniesz gdzieś nie siał, że otrzymałeś władzę nad śmiercią i życiem, i zbierasz gdzieś nie rozsypywał, wszystko Tobie jest powierzone. „Bojąc się tedy, trudu użycia jednego talentu – zdolność do głoszenia Ewangelii Jezusa Zbawiciela odszedłem, z jednym talentem i ukryłem, stał się bezużyteczny jeden talent – zdolność twój, dar łaski w ziemi, pogrzebał otrzymany jeden talent – zdolność, dar łaski; oto masz, co twoje, oto dar łaski, niczym nie zasłużony wrócił do Pana jego” „A odpowiadając na mowę słów, rzekł mu pan jego: Sługo zły i leniwy, źle uczyniłeś, bojąc się trudu użycia jednego talentu – zdolność do głoszenia Ewangelii Jezusa. Wiedziałeś o mnie z Ewangelii, że żnę, gdzie nie siałem, że mam władzę nad śmiercią i życiem, i zbieram, gdzie nie rozsypywałem, wszystko mi jest powierzone” „Powinieneś był więc, byłeś zobowiązany do używania otrzymanego jednego talentu – zdolność dać pieniądze moje, talent – zdolność, dar łaski mój bankierom, z wieloma talentami – zdolnościami używanych do głoszenia Ewangelii Jezusa (Rz. 12,6-8) a ja po powrocie, powtórnym przyjściu Jezusa Zbawiciela na ziemię odebrałbym, co moje, do mnie należy, z zyskiem, otrzymałbyś zbawienie i ty z jednym talentem – zdolność używany do głoszenia Ewangelii Jezusa” „Weźcie przeto od niego ten talent, zdolność do głoszenia Ewangelii Jezusa, i dajcie temu, który ma dziesięć talentu – zdolności do głoszenia Ewangelii Jezusa Zbawiciela” „Każdemu bowiem, kto ma, jeden talent – zdolność i użył do głoszenia Ewangelii Jezusa Zbawiciela będzie dane, więcej talentów – zdolności i obfitować będzie, w wiele talentów – zdolności do głoszenia Ewangelii Jezusa Zbawiciela, a temu, kto nie ma, a ten kto nie użył jednego talentu – zdolność, zostanie zabrane i to, co ma, jeden talent – zdolność bez użycia do głoszenia Ewangelii Jezusa” „A nieużytecznego sługę, bez użycia jednego talentu – zdolność do głoszenia Ewangelii Jezusa Zbawiciela, wrzućcie w ciemności zewnętrzne, wieczna śmierć w tunelu swoich uczynków, bez użycia jednego talentu – zdolność do głoszenia Ewangelii Jezusa Zbawiciela tam będzie, w tunelu swoich uczynków, udowodniony naukowo, płacz, ból, cierpienie, strach, przerażenie etc…, które trwać będą wiecznie i zgrzytanie zębów, beznadziejna rozpacz w tunelu swoich uczynków bez możliwości wyjścia (Mat. 25,14-30; Rz. 12,6-8; 1Kor. 12,4-11)

    Odpowiedz

Dodaj komentarz