Księga Koheleta – streszczenie

„Marność nad marnościami i wszystko marność” – chyba każdy, kto skończył szkołę średnią zna ten pesymistyczny aforyzm. Pochodzi od oczywiście z Księgi Koheleta, czyli z fragmentu Pisma Świętego Starego Testamentu. Utwór ten zaliczany jest do tzw. „ksiąg mądrościowych”, w których treści filozoficzne przeważają nad religijnymi. Księga Koheleta przez oryginalność swojej zawartości na stałe weszła do kanonu literatury światowej i wielokrotnie była interpretowana w zupełnym oderwaniu od głównego zbioru, z którego pochodzi. 

Historia Noego – streszczenie

Historię mitycznego potopu zna chyba każdy, w dodatku od dziecka. Jest to jedna z najbardziej charakterystycznych opowieści, jakie zawarto w Starym Testamencie Pisma Świętego. Mało kto wie, że ta opowieść była znana już setki lat przed spisanie Starego Testamentu, a wersja, którą znamy dziś, jest tylko pewnym jej wariantem. Noe również miał kilka wersji samego siebie, w zależności od tego, w jakiej części świata opowiadany był mit o wielkim potopie, który nieomal zgładził całą ludzkość. 

Historia Abrahama – streszczenie

Abraham to jedna z najważniejszych postaci świata nie tylko judaistycznego, lecz także chrześcijańskiego. To bowiem pierwszy człowiek, do którego zwrócił się biblijny Bóg w celu ustanowienia narodu żydowskiego, a przez to i religii żydowskiej, która istnieje i funkcjonuje do dziś, i która położyła również podwaliny pod późniejszą religię chrześcijańską.

Historia Adama i Ewy – streszczenie

Adam i Ewa to, według religii judaistycznej i chrześcijańskiej, pierwsi ludzie, jacy zostali umieszczeni przez Boga na Ziemi, a konkretnie w rajskim ogrodzie, Edenie. Historia ich stworzenia, pierwotnego szczęśliwego życia, związku, a także pierwszego grzechu i wygnania z raju, jest więc historią archetypiczną dla bardzo dużej części kultury światowej.

Historia Adama i Ewy – plan wydarzeń

Bóg stwarza Adama, osadza go w ogrodzie Eden i oddaje mu we władanie całą ziemię z całym jej urodzajem.

Bóg widzi, że Adam jest bardzo samotny, więc w trakcie snu wyjmuje z jego ciała żebro, z którego z kolei tworzy pierwszą kobietę – Ewę. 

Bóg zakazuje pierwszym ludziom jedzenia owoców Drzewa Poznania Dobrego i Złego.

Ja­kie wi­zje za­świa­tów moż­na od­na­leźć w li­te­ra­tu­rze? Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie Mi­to­lo­gii Jana Pa­ran­dow­skie­go. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Sprawy ostateczne, takie jak życie duszy ludzkiej po śmierci, zajmowały wyobraźnię ludzką odkąd tylko człowiek zaczął myśleć. Od tysięcy lat wyobrażamy sobie to, co dzieje się z naszą duszą w momencie, kiedy nasze doczesne istnienie dobiegnie końca. Stało się to nieodłącznym elementem wszystkich religii, mitologii i wierzeń. Z różnego rodzaju bóstwami utożsamiliśmy to, jak mogą … Czytaj dalej

Po­sta­wa czło­wie­ka wo­bec Boga. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Księ­gi Hio­ba. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Postać jakiegokolwiek Boga to kwestia sporna odkąd tylko człowiek zaczął zastanawiać się nad kwestiami życia po śmierci, nieskończoności, czy zbawienia. Bóg i wiara w niego przybierała już najróżniejsze formy i kształty. Do dzisiaj jednak w niektórych miejscach świata trwają wojny na tle wyznaniowym właśnie. Święte księgi różnych religii opisują różne możliwości podejścia człowieka do kwestii Boga, zarówno te pożądane, jak i niezbyt właściwe. 

Relacje między rodzicami a dziećmi. Omów zagadnienie na podstawie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Rodzice to najważniejsi ludzie w pierwszych etapach naszego życia. Powołują nas na świat, opiekują się nami, uczą nas podstawowych czynności, dbają o nas, zabezpieczają nas i kształcą. Kiedy jesteśmy gotowi, opuszczamy ich i przeważnie sami stajemy się rodzicami. Należy pamiętać jednak, że rodzice są również tylko ludźmi i bywa, że ich relacje z dziećmi nabierają rozmaitych form i kształtów. Temat ten bardzo obficie poruszany jest w literaturze światowej, europejskiej i polskiej.