Historia Adama i Ewy – plan wydarzeń

Bóg stwarza Adama, osadza go w ogrodzie Eden i oddaje mu we władanie całą ziemię z całym jej urodzajem.

Bóg widzi, że Adam jest bardzo samotny, więc w trakcie snu wyjmuje z jego ciała żebro, z którego z kolei tworzy pierwszą kobietę – Ewę. 

Bóg zakazuje pierwszym ludziom jedzenia owoców Drzewa Poznania Dobrego i Złego.

Ja­kie wi­zje za­świa­tów moż­na od­na­leźć w li­te­ra­tu­rze? Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie Mi­to­lo­gii Jana Pa­ran­dow­skie­go. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Sprawy ostateczne, takie jak życie duszy ludzkiej po śmierci, zajmowały wyobraźnię ludzką odkąd tylko człowiek zaczął myśleć. Od tysięcy lat wyobrażamy sobie to, co dzieje się z naszą duszą w momencie, kiedy nasze doczesne istnienie dobiegnie końca. Stało się to nieodłącznym elementem wszystkich religii, mitologii i wierzeń. Z różnego rodzaju bóstwami utożsamiliśmy to, jak mogą … Czytaj dalej

Po­sta­wa czło­wie­ka wo­bec Boga. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Księ­gi Hio­ba. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Postać jakiegokolwiek Boga to kwestia sporna odkąd tylko człowiek zaczął zastanawiać się nad kwestiami życia po śmierci, nieskończoności, czy zbawienia. Bóg i wiara w niego przybierała już najróżniejsze formy i kształty. Do dzisiaj jednak w niektórych miejscach świata trwają wojny na tle wyznaniowym właśnie. Święte księgi różnych religii opisują różne możliwości podejścia człowieka do kwestii Boga, zarówno te pożądane, jak i niezbyt właściwe. 

Relacje między rodzicami a dziećmi. Omów zagadnienie na podstawie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Rodzice to najważniejsi ludzie w pierwszych etapach naszego życia. Powołują nas na świat, opiekują się nami, uczą nas podstawowych czynności, dbają o nas, zabezpieczają nas i kształcą. Kiedy jesteśmy gotowi, opuszczamy ich i przeważnie sami stajemy się rodzicami. Należy pamiętać jednak, że rodzice są również tylko ludźmi i bywa, że ich relacje z dziećmi nabierają rozmaitych form i kształtów. Temat ten bardzo obficie poruszany jest w literaturze światowej, europejskiej i polskiej. 

Pieśń nad pieśniami – analiza i interpretacja

„Pieśń nad pieśniami” to tekst pochodzący z Biblii, a dokładnie ze Starego Testamentu. Określana bywa jako jedna z ksiąg mądrościowych, inaczej zwanych dydaktycznymi. Jest to także utwór kontrowersyjny, ponieważ nie pojawia się w nim postać Boga. Najczęściej „Pieśń nad pieśniami” interpretowana jest w sposób alegoryczny. To najstarszy poemat opowiadający o ludzkiej miłości. Ukazuje ona rozmowę dwójki kochanków. Tradycyjnie jej autorstwo przypisywane jest królowi Salomonowi.

Literacki wizerunek matki. Omów zagadnienie na podstawie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Matka to najistotniejsza osoba w życiu każdego człowieka. To ona wydaje nas na świat, karmi przez pierwszy okres naszego życia, opiekuje się nami i pielęgnuje nas, gdy jesteśmy jeszcze bezbronnymi dziećmi. Wspiera w dorosłym życiu. Zawsze się o nas troszczy, zawsze nam wybacza i całe życie podporządkowuje temu, żeby było nam jak najlepiej. Nic dziwnego, że postać matki znalazła miejsce w ogromnej ilości utworów literackich i wytworzyła pewien jej wspólny wizerunek. 

Człowiek wobec cierpienia i śmierci. Omów zagadnienie na podstawie „Dżumy” Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Życie ludzkie niestety nierozerwalnie związane jest z cierpieniem. Każdy z nas na swojej drodze napotka prędzej czy później na trudności i problemy, które wywołają smutek, ból, czy nawet rozpacz. Jest to bardzo niebezpieczne odczucie, dlatego też myśliciele wszystkich czasów zastanawiali się, jak się z nim uporać, a przede wszystkim, jak należy myśleć o takich pojęciach jak cierpienie, czy nawet śmierć.

Jak zachować godność w obliczu cierpienia? Nawiąż do Księgi Hioba i innych tekstów kultury.

Księga Hioba to w naszym kręgu kulturowym jeden z najbardziej kanonicznych utworów dotykających tematyki cierpienia, jego sensu oraz sposobów na zrozumienie go i poradzenie sobie z nim. Cierpienie spotyka każdego człowieka w pewnym momencie życia, czasem jest to cierpienie fizyczne, innym razem psychiczne, zawsze jednak godzi w ludzkie poczucie własnej wartości i w godność jednostki.

Miłość przedstawiona w Pieśni nad Pieśniami to obraz prawdziwego czy wyidealizowanego uczucia? Postaw tezę i ją uzasadnij, odwołując się do wybranych fragmentów pieśni

Pieśń nad Pieśniami to jedna z ksiąg Starego Testamentu, która jednak swoją specyfiką różni się od pozostałych. Nie opowiada ona bowiem o wypadkach historycznych, lub związanych z kultem religijnym, lecz jest pewnego rodzaju baśnią poświęconą w całości uczuciu miłości.