Kon­flikt po­ko­leń. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie Chło­pów Wła­dy­sła­wa Sta­ni­sła­wa Rey­mon­ta

Konflikty pokoleń istnieją chyba tak długo, jak istnieje rodzaj ludzki. Starski patrzą na świat inaczej niż młodzi. Ci drudzy poznają życie, są ambitni, silni, otwarci i chętni, by czerpać z życia pełnymi garściami, choć nieraz bywają naiwni i brak im doświadczenia.

Oby­czaj i tra­dy­cja w ży­ciu spo­łe­czeń­stwa. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie Chło­pów (tomu I – Je­sień) Wła­dy­sła­wa Sta­ni­sła­wa Rey­mon­ta. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Rozwinięcie się miast i napływ ludności w okolice coraz lepiej zurbanizowane przyczyniły się do zwiększenia anonimowości jednostki. To z kolei zaowocowało zatraceniem pewnych form potwierdzania swojej tożsamości, charakterystycznych dla mniejszych społeczności, których członkowie znają się nawzajem.

Rola przyrody i sposób jej ukazania w Chłopach Władysława Reymonta

Chłopi Władysława Stanisława Reymonta to w głównej mierze powieść o tym, jak wielką potęgą jest w życiu człowieka przyroda. Zwłaszcza jeśli człowiek mieszka, żyje i pracuje blisko niej, na wsi. To od sił przyrody zależy to, kiedy, w jakich warunkach i jak efektywnie mogą pracować, a co za tym idzie – jak będą żyć przez kolejny rok.