Polscy romantycy wobec aktualnej sytuacji politycznej w kraju. Odwołaj się do znajomości III cz. Dziadów Adama Mickiewicza oraz Kordiana Juliusz Słowackiego.

Romantyzm polski był nieco odmienny wobec swoich odpowiedników zagranicą. Na ziemiach polskich bowiem oprócz rozbuchanych uczuciowości i emocjonalności, oprócz przeświadczenia o prymacie wrażliwości i ducha nad rozumem i empirią, miał on kształt szczególnego zaangażowania społeczno-politycznego.

Jaka może być cena po­świę­ce­nia? Roz­waż za­gad­nie­nie i uza­sad­nij swo­je zda­nie, od­wo­łu­jąc się do po­da­ne­go frag­men­tu III części Dziadów, całego utworu Adama Mickiewicza i do in­ne­go tek­stu kul­tu­ry.

Często wydaje nam się w życiu, że musimy bardzo się poświęcać dla wielu rzeczy: dla pracy, dla rodziny, dla pieniędzy, dla spełnienia czyichś oczekiwań, itp. W większości przypadków są to jednak w gruncie rzeczy poświęcenia niewielkie, nie kosztują nas wiele, co najwyżej zmęczenie, które łatwo jest zniwelować. Historia zna jednak przypadki ludzi, którzy poświęcali się … Czytaj dalej

Czy war­to ko­chać, je­śli mi­łość może być źró­dłem cier­pie­nia? Roz­waż pro­blem i uza­sad­nij swo­je sta­no­wi­sko, od­wo­łu­jąc się do frag­men­tu Dziadów cz. IV Adama Mickiewicza i do in­nych tek­stów kul­tu­ry.

Każdy, kto przynajmniej raz był zakochany wie, że silne uczucie romantyczne odczuwane wobec drugiej osoby to nie tylko przyjemność, ale również ból, kiedy akurat jesteśmy daleko od niej, i nie lada cierpienie, kiedy zostaniemy przez tę drugą osobę odrzuceni.

Pomyślność własna czy dobro wspólnoty? Która z tych racji jest ważniejsza? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu III części Dziadów Adama Mickiewicza, całego utworu oraz do wybranego tekstu kultury.

Wybór pomiędzy własnym interesem, a dobrem różnie rozumianego ogółu, to kwestia, która rozpala myśli filozofów od tysiącleci. Na ile jesteśmy się w stanie poświęcić i na ile powinniśmy? Gdzie leży granica pomiędzy własnym komfortem, a obowiązkiem wobec społeczeństwa, narodu, ojczyzny? Jakie mogą być konsekwencje obu postaw?

Czy jed­nost­ka fak­tycz­nie może wpły­wać na losy świa­ta, czy jest to tyl­ko mrzon­ka ar­ty­stów? Roz­waż pro­blem i uza­sad­nij swo­je sta­no­wi­sko, od­wo­łu­jąc się do po­da­ne­go frag­men­tu III części Dziadów, całego utworu Adama Mickiewicza oraz in­ne­go tek­stu kul­tu­ry

W wielu epokach panowało filozoficzno-artystyczne przekonanie o tym, że twórca, najczęściej poeta, jest jednostką wybitną, wręcz naznaczoną przez Boga, obdarzoną nieprawdopodobnymi możliwościami wieszczymi i poetyckimi. Przypisywano tym ludziom (a najczęściej oni sami sobie przypisywali) możliwość, czy wręcz powinność, przewodzenia całym narodom.

Czym dla czło­wie­ka może być wol­ność? Roz­waż pro­blem i uza­sad­nij swo­je zda­nie, od­wo­łu­jąc się do frag­men­tu Dziadów cz. III, całego dramatu Adama Mickiewicza oraz wy­bra­ne­go tek­stu kul­tu­ry.

Wolność to jedna z najważniejszych wartości w życiu zarówno pojedynczego człowieka, jak i całych społeczeństw. Każdy pragnie być wolny. Jak więc wytłumaczyć fakt, że od początku dziejów ludzkości, nie było chyba ani jednego momentu, kiedy w którymś miejscu na świecie nie dochodziłoby do ograniczania lub pozbawienia wolności jakiejś grupy ludzi, rasy lub narodu.

Charakterystyka porównawcza Konrada i Kordiana

Konrad i Kordian to dwaj wielcy bohaterowie polskiej literatury romantycznej. Pierwszy pochodzi z Dziadów cz. III Adama Mickiewicza, drugi zaś jest tytułowym bohaterem dramatu Juliusza Słowackiego. Ze względu na bardzo silne tendencje, jakie panowały w tamtej epoce, powyższych bohaterów wiele łączy, natomiast istnieje też szereg bardzo interesujących różnic pomiędzy nimi.

Wielka Improwizacja – streszczenie i interpretacja

Interpretowana „Wielka Improwizacja” stanowi jeden z najważniejszych elementów trzeciej części „Dziadów” Adama Mickiewicza. Początkowo nie stanowiła integralnej części dramatu wydanego w 1832 roku w Dreźnie (czasem nazywana dziadami drezdeńskimi), dodana po trzecim wydaniu (wraz z Ustępami). Jako oddzielny utwór nosiła miano „Improwizacji”. Przedrostek „Wielka” ma pokazać rangę tekstu oraz zestawienie z „Małą Improwizacją” ze sceny I. Konrad jest tu elementem rozrachunku z romantyczną koncepcją artysty i przewodnika narodu, która była w tej epoce wyjątkowo popularna.