Przeżycie czytelnicze jako doświadczenie kształtujące człowieka. W pra­cy od­wo­łaj się do: wy­bra­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej, in­ne­go utwo­ru li­te­rac­kie­go oraz wy­bra­nych kon­tek­stów.

Czytanie książek jest uważane za jedno z najważniejszych źródeł nie tylko wiedzy jako takiej, lecz także doświadczenia życiowego, znajomości innych ludzi oraz innych wartości duchowych. Zdarzają się takie chwile, w których to, co przeczytaliśmy absolutnie wywraca nasz dotychczasowy świat do góry nogami. Takie sytuacje wiążą nas z czytelnictwem na zawsze i bardzo często wykorzystywane są przez twórców do ukazania głębokiego związku intelektualno-emocjonalnego, jaki może się nawiązać pomiędzy człowiekiem a literaturą. 

Człowiek wobec presji otoczenia. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Ferdydurke Witolda Gombrowicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Bardzo trudno jest dzisiaj żyć poza jakimkolwiek wpływem otoczenia. Mało kto żyje poza społeczeństwem, narodem, społecznością lokalną czy choćby rodziną czy grupą przyjaciół. Każde takie otoczenie wywiera na nas pewną presję.Wymaga się od nas, byśmy w określonych sytuacjach zachowywali się tak, a nie inaczej. Byśmy byli nieraz tym, kim sami nie do końca mielibyśmy ochotę być.

Losy młodzieży polskiej pod zaborami. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów części III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Zabory Polski były bardzo ciężkim czasem jeśli chodzi o życie młodzieży. Młody człowiek zawsze ceni sobie wolność pod każdym względem, a tutaj zmuszany był do życia bez wolności narodowej. Ponadto próbowano mu odebrać również wolność mowy, wypowiedzi, zgromadzeń, wiary, a także wolność w najczystszych tego słowa rozumieniu. Wiele wybitnych dzieł literatury opisuje tamte ciężkie momenty z historii polskiej młodzieży.

Sztuka jako narzędzie porozumienia między ludźmi. Omów zagadnienie na podstawie Madame Antoniego Libery. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Sztuka jest specyficznym językiem, który opiera się na emocjach. W ten sposób można wyrażać rozmaite rzeczy i stany ducha, które często trudno jest nam zwerbalizować przy pomocy zwykłych słów. Porozumienie przy pomocy sztuki jest niejednokrotnie pełniejsze i dużo bardziej dogłębne. Takie sytuacje bardzo chętnie przedstawiane są w literaturze, ponieważ mogą nas wzruszyć i przez to wzruszenie otworzyć nas jeszcze bardziej na świat uczuć. 

Motyw dojrzewania w literaturze – konteksty z różnych epok

Dojrzewanie to niełatwy czas w życiu człowieka. W dosyć krótkim okresie z dzieci stajemy się ludźmi dorosłymi pod względem zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Pociąga to za sobą szereg trudności poznawczych, emocjonalnych, itd.

Aby żyć w zgodzie z samym sobą, trzeba słuchać swojego serca. Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność tego stwierdzenia

Wiele jest w życiu dróg, którymi można podążać. Dla niektórych najbardziej liczą się pieniądze, dla innych sukces zawodowy czy sława. Uważam jednak, że, aby żyć całkowicie w zgodzie z samym sobą, trzeba słuchać wyłącznie własnego serca, co postaram się udowodnić przy pomocy przykładów z literatury. 

Jaką rolę w życiu człowieka odgrywa literatura? Postaw tezę i odwołaj się do Latarnika Henryka Sienkiewicza oraz innego tekstu literackiego

Literatura odgrywa w życiu człowieka ogromną rolę. Nie tylko wzbogaca naszą wyobraźnię i zapewnia nam stały dostęp do nowej wiedzy. Potrafi również w dosłownym tego słowa znaczeniu odmienić nasze życie, przypomnieć, kim jesteśmy, i dokąd mamy zmierzać. 

Motyw bohaterów zapomnianych przez naród. Omów zagadnienie na podstawie utworu Gloria victis Elizy Orzeszkowej. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Mamy to szczęście, że żyjemy w rzeczywistości, która nie wymaga od nas codziennej walki o niepodległość naszego kraju z bronią w ręku. Jest tak jednak dlatego, że nasi przodkowie w przeszłości wywalczyli tę niepodległość dla nas. Teoretycznie to wiemy, znamy nazwiska przywódców powstań, działaczy niepodległościowych czy ważniejszych polityków.

Jakie znaczenie ma tytuł do zrozumienia sensu utworu? Omów zagadnienie na podstawie Innego świata Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Tytuł to bardzo istotne, wręcz integralna część każdego utworu artystycznego, a tym bardziej literackiego. Często naprowadza on od początku czytelnika na temat, którego dotyczy dane dzieło. Niekiedy ma również znaczenie dla jego zrozumienia.

Czy poznawanie nowych ludzi może nas zmienić i wpłynąć na nasze postępowanie? napisz rozprawkę w której przedstawisz swoje stanowisko. W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz jednego utworu literackiego.

Człowiek jest istotą społeczną. Oznacza to, że do bycia szczęśliwymi, do życia i funkcjonowania w odpowiedni i produktywny sposób, każdy z nas potrzebuje innych ludzi. Codziennie stykamy się z setkami ludzi i każde takie spotkanie może wpłynąć na nasze życie, a nawet całkowicie je odmienić. Niekiedy zachodzą zmiany w naszej postawie pod wpływem spotkania z kimś absolutnie niepozornym albo kimś, kogo jedynie zobaczymy na ulicy.

Dzięki literaturze człowiek odkrywa wartości, którymi należy kierować się w życiu. Napisz rozprawkę w której rozważysz trafność tego stwierdzenia w argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz innego utworu literackiego.

Każdy człowiek posiada jakieś wartości, którymi kieruje się w swoim życiu. Z wiekiem najczęściej nabywamy doświadczenia, wiemy o świecie, życiu i innych ludziach coraz więcej, wiemy również coraz więcej o sobie samych. Na tej właśnie podstawie kształtujemy hierarchię swoich wartości. Bywa jednak że zestaw ten staje się z jakichś powodów wypaczony i podpowiada nam błędnie. Wówczas podpowiedzi należy poszukiwać w literaturze, ponieważ uważam, że jest ona skarbnicą ponadczasowych wartości, co postaram się udowodnić na przykładać w swojej pracy. 

W jakim celu autor nawiązuje w swoim tekście do innego utworu literackiego? Omów zagadnienie na podstawie opowiadania „Górą Edek” Marka Nowakowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Intertekstualność to dziedzina filologii zajmująca się odnajdywaniem i interpretowaniem wzajemnych nawiązań różnych tekstów literackich. Cała kultura jest jednym wielkim nawiązaniem, ponieważ niejednokrotnie powstanie niektórych dzieł wynika bezpośrednio z inspiracji dziełami wcześniejszymi.