Kim jesteś – interpretacja wiersza

Tadeusz Borowski (1922-1951) był tragicznie zmarłym polskim pisarzem, który zajmował się zarówno poezją, prozą, jak i publicystyką. W swoich utworach opisywał dramatyczne przeżycia związane z pobytem w obozie koncentracyjnym, kryzys ideałów i zasad moralnych, jego wiersze miały charakter osobisty. W historii literatury zapisał się także jako autor poruszającej poezji miłosnej – jego dzieło Kim jesteś to wyznanie dojrzałej miłości wobec kobiety, z którą podmiot liryczny spędził wiele lat.

Tadeusz Borowski – biografia

Ta­de­usz Bo­row­ski uro­dził się 12 li­sto­pa­da 1922 roku w Żyto­mie­rzu na te­re­nach ukra­iń­skich. Gdy był dziec­kiem jego ro­dzi­ce zo­sta­li aresz­to­wa­ni i wy­wie­zie­ni na Sy­be­rię. Bra­cia Bo­row­scy zo­sta­li sami, star­szy Ju­liusz – tra­fił do in­ter­na­tu, a Ta­de­usz pod opie­kę swo­jej ciot­ki.