Tren III – interpretacja

Podmiot nie potrafi pogodzić się ze śmiercią bliskiej osoby, ma poczucie i świadomość tego, że odszedł z tego świata ktoś bardzo wyjątkowy i niepowtarzalny: „Z ranym rozumem twoim, z pięknymi przymioty, Z których się już znaczyły twoje przyszłe cnoty. O słowa, o zabawo, o wdzięczne ukłony, Jakożem ja dziś po was wielce zasmęcony” . Tymi słowami podmiot liryczny wyraża tęsknotę oraz podkreśla pozytywne cechy zmarłej dziewczynki. Odnosząc się do struktury utworu żałobnego mamy tu do czynienia z laudatio.

Kierując się schematem i cechami występującymi w trenach. Moż­na wnioskować, że re­ali­zu­je on funk­cję iac­tu­rae de­mon­star­tio oraz luc­tus. Świad­czyć o tym mogą następujące cy­ta­ty: „Ja­ko­żem ja dziś po was wiel­ce za­smu­co­ny!” oraz „Na wie­ki ani mo­jej te­ski­ni­ce ob­ró­cisz”. Funkcje te umoż­li­wi­ła au­to­ro­wi przed­sta­wie­nie swo­ich prawdziwych, rze­czy­wi­stych i głę­bo­ko skry­wa­nych emo­cji. Dzie­ło pokazuje dzia­ła­nia ludz­kiej psy­chi­ki. Pomimo braku fi­lo­zo­ficz­nej kon­sta­ta­cji utwór nie­sie ze sobą ważne prze­sła­nie. Głów­ną my­ślą Jana Ko­cha­now­skie­go są wię­zi mię­dzy­ludz­kie. Mają cha­rak­ter głę­bo­kich związ­ków emo­cjo­nal­nych, któ­rych nie spo­sób wy­ra­zić prostymi słowami. Mogą być wy­ra­żo­ne jedynie mno­go­ścią i kontrastami wynikającymi z różnorodności świa­ta po­ezji. Tre­nie III nie jest utworem o charakterze filozoficzny, a jego zadaniem jest urze­czy­wist­nie­nie skry­tych i sil­nych emo­cji oraz wspo­mnień, któ­re nie pro­wa­dzą do żad­nych osta­tecz­nych przemyśleń i wniosków.

Dodaj komentarz

x