Ide­ał ży­cia zie­miań­skie­go i ro­dzin­ne­go ładu. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Pa­mięt­ni­ków Jana Chry­zo­sto­ma Pa­ska. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Ponoć ideały nie istnieją. Literatura polska dowodzi, że nawet najbardziej arkadyjskie ujęcie ziemiańskiego dobrobytu nie jest w stanie stwierdzić, że szlachta nie miała kłopotów czy codziennych trosk. Dowodzi temu zarówno pamiętnik Paska, jak i los bohaterów Mickiewiczowskiej epopei. Życie ziemian może się wydawać idealne z perspektywy czasu, każdy bowiem marzy o tym, by mieszkać na własnej ziemi, we własnym pięknym domu i poświęcać czas na przyjemności. Pamiętać należy jednak, że prawda nie była tak kolorowa. 

Dodaj komentarz

x