Ze wstępu do rozmówek – interpretacja

Zarówno tytuł wiersza „Ze wstępu do rozmówek”, jak i jego pierwsza fraza: „celem jest mówić płynnie” sugerują, że tematem wiersza Barańczaka jest sztuka komunikacji w obcym języku. Po przeczytaniu i przemyśleniu utworu okazuje się jednak, że to nie do końca prawda. Utwór pochodzi z tomu „Atlantyda i inne wiersze z lat 1981 – 1985”. Został napisany po wyjeździe Barańczaka z kraju, w czasie, gdy poeta wykładał na Uniwersytecie Harvarda w USA.

Kilkunastoletnia – interpretacja

Wiersz „Kilkunastoletnia” autorstwa Wisławy Szymborskiej pochodzi z wydanego w 2009 roku tomiku poezji „Tutaj”, który w roku 2010 został nominowany do nagrody literackiej „Nike”. Utwór porusza kwestie przemijania i dorastania. Poetka próbuje skonfrontować swój obecny i dojrzały światopogląd, z tym czasów nastoletnich.

Dziedzictwo – interpretacja

Utwór autorstwa Ludmiły Marjańskiej pochodzi z tomiku poezji wydanego w 2003 roku. Utwór przed­sta­wia przede wszystkim roz­ter­ki do­ty­czą­ce te­ma­tu przod­ków i dzie­dzi­czo­nych po nich cech nie tyl­ko wy­glą­du, ale również cha­rak­te­ru. W zu­peł­nie nowatorski spo­sób pod­cho­dzi do te­ma­tu po­do­bień­stwa mię­dzy po­ko­le­nia­mi, nie sku­pia­jąc się wy­łącz­nie na kwe­stii fizycz­nej, ale również na sferze psy­chologicznej oraz świa­to­po­glą­do­wej.